Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017

Γνωμοδότηση για κατάσχεση μισθού κατόπιν έκδοσης διατροφής

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ι. Επί του ερωτήματος.

Μου ζητήθηκε κατόπιν ερωτήματος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Λάρισας, να γνωμοδοτήσω εάν υπάρχει δυνατότητα κατάσχεσης μισθού εκπαιδευτικού κατόπιν έκδοσης απόφασης για επιδίκαση διατροφής.



ΙΙ. Επί των διατάξεων, που εφαρμόζονται.

Η υποχρέωση διατροφής προς τα ανήλικα τέκνα ή προς τέκνα, που σπουδάζουν αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση των συζύγων, τόσο κατά την διάρκεια του γάμου, όσο και μετά την λύση αυτού. Οι πρώην σύζυγοι, μπορούν να ρυθμίσουν συναινετικά την υποχρέωση καταβολής διατροφής μέσω σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο επικυρώνεται συνήθως από το Δικαστήριο.

Σε περίπτωση, ωστόσο, που οι σύζυγοι δεν έχουν συμφωνήσει στο ποσό της διατροφής και στον τρόπο καταβολής τους, η αξίωση ασκείται είτε με ασφαλιστικά μέτρα, υπό την μορφή της προσωρινής επιδίκασης διατροφής είτε με τακτική αγωγή, η οποία και ορίζει δεσμευτικά το ύψος της διατροφής, που οφείλεται.

Παρά το γεγονός, ότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία, που μου απεστάλησαν εάν έχει εκδοθεί απόφαση και τι είδους (τακτική αγωγή ή ασφαλιστικά μέτρα) σε κάθε περίπτωση εκλαμβάνω ως δεδομένο, ότι τέτοια απόφαση έχει εκδοθεί ενώ δεν μπορώ να εισέλθω στα κατά πόσο η εν λόγω απόφαση είναι ορθή στο περιεχόμενο της, αφού αυτό αποτελεί κυριαρχική κρίση του Δικαστηρίου, που την εξέδωσε βάσει των στοιχείων του φακέλου, τα οποία δεν διαθέτω και δεν γνωρίζω.

Εάν, συνεπώς, έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση, τότε αυτή μπορεί να εκτελεστεί με όλους τους νόμιμους τρόπους, ήτοι κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη αλλά και με κατάσχεση εις χείρας τρίτου, είτε αυτός είναι τράπεζα είτε είναι ο εργοδότης του οφειλέτη.

Έτσι, επιτρέπεται να γίνει κατάσχεση για την ικανοποίηση απαίτησης διατροφής, στα χέρια του εργοδότη – με την ιδιότητα του τρίτου – του μισθού του έως το μισό αυτού, όπως ορίζεται στο άρθρο 982 παρ. 2δ’ Κ.Πολ.Δ.

Κατά τον ίδιο τρόπο, εάν ο μισθός του υποχρέου διατροφής καταβάλλεται σε τράπεζα, μπορεί να επιβληθεί κατάσχεση εις χείρας της Τράπεζας, ως τρίτης και πάλι μέχρι το μισό του μισθού.

Τέλος, πρέπει να τονιστεί, ότι η μη καταβολή διατροφής, επιφέρει στο πρόσωπο του και ποινικές συνέπειες, αφού η κακόβουλη παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή από τον υπόχρεο γονέα συνιστά ποινικό αδίκημα (πλημμέλημα) του άρθρου 358 του Π.Κ., που επισύρει ποινή στερητική της ελευθερίας (φυλάκιση) μέχρι 1 έτος. Χαρακτηρίζεται διαρκές έγκλημα, με την έννοια ότι δεν ισχύουν τα χρονικά όρια του τυπικού αυτοφώρου, γεγονός που σημαίνει ότι, εφόσον έχει υποβληθεί μήνυση ή έγκληση, ο υπόχρεος μπορεί να συλληφθεί και να δικαστεί, με αυτόφωρη διαδικασία, ακόμη και αρκετές ημέρες μετά την υποβολή της μήνυσης ή έγκλησης.

            ΙΙΙ. Επί της απαντήσεως.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει, ότι μπορεί να γίνει κατάσχεση μισθού μέχρι του ύψους του μισού αυτού είτε εις χείρας της υπηρεσίας είτε εις χείρας της Τράπεζας. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τονιστεί ότι η παρούσα γνωμοδότηση δεν υποκαθιστά τις συμβουλές, τις οποίες πρέπει να λάβει ο συνάδελφος από δικηγόρο της επιλογής του, που χειρίζεται ή θα αναλάβει να χειριστεί την υπόθεση του καθώς και την ανάγκη να ασκήσει κάθε νόμιμο μέσο για την προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του.

         
Αθήνα, 26/7/2017
Παραμένω στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα
Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου