Πέμπτη 25 Απριλίου 2019

Εγγραφές μαθητών σχολ. έτους 2019 - 2020

 
                    Παρακαλούμε για την  πιστή εφαρμογή της παραπάνω σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ την οποία ήδη έχετε παραλάβει ηλεκτρονικά.
                    Εφιστούμε επιπλέον την προσοχή σας στα παρακάτω:

1.   ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
       Οι αιτήσεις εγγραφής  υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας και τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5, ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α). Κατ’ εξαίρεση, οι γονείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής σε σχολείο εκτός σχολικής τους περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο αυτό φοιτούν ήδη αδέλφια της/του προς εγγραφή μαθήτριας/τή.

        Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εγγραφής εκτός σχολικής περιφέρειας για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, θα εξετάζεται από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή εγγραφών, η οποία θα εισηγείται ανάλογα  στο Διευθυντή Π.Ε. Εύβοιας. Συνεπώς καμία πρώτη εγγραφή είτε εκτός σχολικής περιφέρειας είτε εκπρόθεσμη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς την έγκριση του Δ/ντή Εκπαίδευσης.

2.   ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
        Αν ο αριθμός των αιτήσεων για εγγραφή στην Α΄ τάξη υπερβαίνει τους 22 μαθητές ανά τμήμα εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην παρ. 4δ του άρθρου7 του ΠΔ 79/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13Α).
       Ο Διευθυντής του σχολείου υποβάλλει γραπτό αίτημα  στο Δ/ντή Εκπαίδευσης για τη λειτουργία περισσότερων τμημάτων βεβαιώνοντας παράλληλα ότι υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα.
        Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, σε δημοτικά σχολεία με λειτουργικότητα από επταθέσιο και άνω, ο ελάχιστος αριθμός των μαθητών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δώδεκα (12) ανά τμήμα, παρ. 7 άρθρο 74 ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13Α).

            

3.   ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΑΞΗΣ
  
             Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, και ενόψει της έκδοσης των αποτελεσμάτων, θέτουμε υπόψη σας, τη με αρ. πρωτ. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα : «Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου», την οποία διαβιβάζουμε συνοδευτικά και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της.

4.   ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ
  Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 άρθρο 6, παρ. 4γ, μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας των εγγραφών και αφού ελέγξετε την ακρίβεια των στοιχείων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι 22-05-2019 με fax ή mail και  παράλληλα ταχυδρομικά: Ονομαστική κατάσταση εγγραφέντων μαθητών στην Α΄ τάξη.

5.   ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
               Σας γνωρίζουμε επίσης ότι το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ/νσης θα είναι ανοικτό και από Τρίτη 21-05-2019 μέχρι Πέμπτη 23-05-2018 όπου θα καταχωρήσετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το σχολικό έτος 2019 – 2020.
              H καταχώρηση στο σύστημα “myschool” θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, από 14 έως 21 Ιουνίου 2019.

                                                                            Ο Δ/ντής Π.Ε. Εύβοιας
           


                                                                                Δρ. Κωνσταντίνος Λ. Ζημιανίτης                                                                                    

 
                                                      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου