Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021

Mετάθεση της έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη 10η πρωινή για τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021.


Θ Ε Μ Α : Λειτουργία σχολικών μονάδων

 ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Έχοντας υπόψιν:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης » (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

 

2. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ Α΄ 241), όπως έχει τροποποιηθεί - επικαιροποιηθεί με τις υπ. αριθμ. πρωτ. 3203/84663/22-6-2017 ΕΚ Β΄ 2201/28-06-2017), 3749/77622/11-6-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2467/27-6-2018), 6041/119763/22-8-2018 (ΦΕΚ Β΄ 3806/4-9-2018) και 7062/149508/5-10-2018 (ΦΕΚ Β΄ 4524/16-10-2018) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, διορθώθηκε και ισχύει σήμερα.

 

3. Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Π.Σ.Ε., για την περιφερειακή περίοδο 2019-2023.

 

4. Την εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

 

5. Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που είναι σε ισχύ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 Αποφασίζουμε

 

Τη μετάθεση της έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη 10 πρωινή για τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021.

Αναλόγως να διαμορφωθούν και τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών προς τις σχολικές μονάδες σε συνεννόηση με τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

 

Διευκρινίζεται ότι παραμένει στην αποφασιστική δυνατότητα των Δημοτικών Αρχών η απόφαση για τη λειτουργία ή μη σχολικών μονάδων χωρικής τους αρμοδιότητας.

Σ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου