Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011

Μαχαίρι στις επικουρικές…

Περικοπές στις επικουρικές συντάξεις και στα εφάπαξ, αλλά «διάσωση» των κύριων συντάξεων γιατα επόµενα 50 χρόνια φέρνουν αναλογιστικές µελέτες και οι επιταγές της τρόικας.

Μετά και την πρόσφατη ανατροπή στο Ασφαλιστικό (αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, µείωση στις συντάξεις κ.ά.), όλαδείχνουν ότι οι νέες περικοπές θα αφορούν τα επικουρικά _ ελλειµµατικά _ ταµεία καθώς και τα προβληµατικά ταµεία πρόνοιας.

Τονίζεται ότι από το 2015 (όπως απεικονίζεται και στις µελέτες) θα υπάρξει µείωση και στις κύριες συντάξεις λόγω της αλλαγής στον τρόπο υπολογισµού τους. Ειδικότερα:

ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. Οι συνολικές δαπάνες για τις συντάξεις των τεσσάρων µεγαλύτερων φορέων της χώρας µας διατηρούνται σχεδόν σταθερές ως ποσοστό του ΑΕΠ από σήµερα και για τις επόµενες 5 δεκαετίες, όπως αποδεικνύεται από τις αναλογικές µελέτες που παρουσίασε χθες στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας. Οπως επεσήµανε ο κ. Κουτρουµάνης, το συµπέρασµα αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αφού αυτά τα Ταµεία καλύπτουν για κύρια σύνταξη 4.615.000 ασφαλισµένους, οι οποίοι αποτελούν το 93% του συνόλου. Οπως τόνισε ο κ.Κουτρουµάνης, «για τις κύριες συντάξεις δεν θα χρειασθούν άλλες αλλαγές.Για τις επικουρικές, που είναιένα άλλο κεφάλαιο, οι αλλαγές θα γίνουν εφόσον αυτές προκύψουν από τις µελέτες αυτές και όπου χρειασθεί τα επόµενα χρόνια». Eιδικότερα οι αναλογιστικές µελέτες – οιοποίες εκπονήθηκαν από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και πιστοποιήθηκαν από το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) – οδηγούνται στα παρακάτω συµπεράσµατα:

1. Για το ΙΚΑ η αύξηση του ελλείµµατος µετά τις νοµοθετικές παρεµβάσεις περιορίζεται σηµαντικά, όπως και οι δαπάνες για τις συντάξεις. Συγκεκριµένα, από το 1% του ΑΕΠ που ήταν το έλλειµµα το 2010,το 2060 θα φθάσει το 1,65%.Χωρίς τις αλλαγές θα έφθανε το 4,5% του ΑΕΠ.

Αντίστοιχα, οι δαπάνες για συντάξεις θα έφθαναν το 7,16% του ΑΕΠ και περιορίζονται 4,72% (αύξηση σε σχέση µε το 2010 1,13% του ΑΕΠ).

2. Για τον ΟΑΕΕ (Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών)

η αύξηση του ελλείµµατος µετά τις νοµοθετικές παρεµβάσεις περιορίζεται, όπως και οι δαπάνες για τις συντάξεις. Η αύξηση της δαπάνης για συντάξεις θα είναι για τον ΟΑΕΕ το 2060 σε σχέση µετο 2009 περίπου 0,88% του ΑΕΠ από 1,59% που θα ήταν η αύξηση χωρίς τις αλλαγές.

3. Για τον ΟΓΑ και το ∆ηµόσιο υπάρχει µείωση σηµαντική, σε βάθος χρόνου, της δαπάνης για συντάξεις κυρίως λόγω της µείωσης του πληθυσµού που προβλέπεται στους κλάδους αυτούς. Ετσι, µε βάσητις µελέτες, οι δαπάνες για τον ΟΓΑµειώνονται από το 1,93% τουΑΕΠ το 2009 στο 0,34% για το2060 (µείωση κατά 1,59%). Αντίστοιχα στο ∆ηµόσιο έχουµε µείωση της δαπάνης για συντάξεις από το 2,68% του ΑΕΠ το 2009 στο 2,05% το 2060 (µείωση κατά 0,63%).

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ. Ενώ για τις κύριες συντάξεις τανέα είναι ευχάριστα, για τις επικουρικές ετοιµάζονται περικοπές. Ηδη εγκρίθηκε η διενέργεια δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού µε σκοπό την ανάδειξη αναδόχου που θα εκπονήσει τις απαιτούµενες αναλογιστικές µελέτες για τα ταµεία επικουρικής ασφάλισης. Με βάση την προκήρυξη, οι µελέτες θα έχουν ολοκληρωθεί:

Για το ΕΤΕΑΜ(επικουρικό) του ΙΚΑ το αργότερο έως την 1η Μαρτίου του 2011 (µέσα σε έναν µήνα από την ανάθεση της µελέτης!).

Για το ΜετοχικόΤαµείο Πολιτικών Υπαλλήλων στις 28 Μαρτίου. n Για το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων ώς τις 28 Απριλίου.
Για τα υπόλοιπα ταµεία, η παράδοση των µελετών θα γίνεταισταδιακά το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου του 2011, µε ρυθµό τουλάχιστον έξι Ταµείων ανά µήνα και σειρά προτεραιότητας απόεκείνο µε το µεγαλύτερο ύψος παροχώνσύνταξης έως το µικρότερο.

Σύµφωνα µε τον κυβερνητικό σχεδιασµό, όσοι ασφαλιστικοί φορείς έχουν ελλείµµατα θα πρέπει να µειώσουν τις καταβαλλόµενες συντάξεις. Το ποσοστό της µείωσης δεν θα είναι ενιαίο, αλλά θα εξαρτάται από την κατάσταση του κάθε Ταµείου. Στόχος είναι οι επικουρικές συντάξεις να διαµορφώνονται στο 20% του συντάξιµου µισθού. Στο κόκκινο είναι ιδιαίτερα τα επικουρικά ταµεία τραπεζών, ∆ΕΚΟ, καθώς και πρώην Ταµεία που έχουν ενταχθεί στο ΕΤΕΑΜ. Πάντως, οι όποιες µειώσεις στις συντάξεις θα γίνουν σε δόσεις. Εξετάζεται µάλιστα να υπάρξει µια µεταβατική περίοδος από 3 έως και 10 χρόνια, ανάλογα µε το ποσοστό µείωσης σε κάθε ασφαλιστικό φορέα. Οι αλλαγές θα αγγίξουν όσους εγκαταλείψουν την εργασία τους µετά το 2012.

Το ποσοστό της µείωσης θα εξαρτάται από την κατάσταση κάθε Ταµείου:

ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ»

Ταµεία των ∆ΕΚΟ, αλλά και όσα έχουν ενταχθεί στο ΕΤΕΑΜ

Οι µειώσεις θα γίνουν σε δόσεις και οι αλλαγές σε µεταβατική περίοδο τριών έως δέκα ετών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΙΑΣ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: ΤΑ ΝΕΑ, Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου