Πέμπτη 18 Απριλίου 2013

Δ.Ο.Ε.: Αναγνώριση προϋπηρεσίας στην Ιδιωτική Εκπαίδευση

Θέμα: Αναγνώριση προϋπηρεσίας στην Ιδιωτική Εκπαίδευση

Με την υπ' αριθμ. Φ.361.4/39982/Δ1 εγκύκλιό του Υ.ΠΑΙ.ΘΑ. σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, ύστερα από ερωτήματα που απηύθυνε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών - μονίμων και αναπληρωτών- που εργάστηκαν στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, πριν την πρόσληψή τους στο Δημόσιο, δεν μπορεί να αναγνωριστεί από 1-1-2011μετά την εφαρμογή του Ν.4024/2011.

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.3131/1572/2665/28-2-2013 έγγραφο- απάντηση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο σχετικό ερώτημά σας για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, προκύπτει η ανάγκη ειδικής νομοθετικής ρύθμισης που να προβλέπει ρητά τη δυνατότητα αναγνώρισης της προϋπηρεσίας αυτής σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 6 του ν.4024/2011,που αναφέρει ότι οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισμό τους ή την πρόσληψή τους  αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα των κρατών μελών της Ε.Ε.μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη, μέχρι επτά (7) έτη κατ' ανώτατο όριο, ύστερα από κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο. ΝΠΔΔ  ή ΟΤΑ  καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που με βάση ειδικές διατάξεις αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.
Επειδή σύμφωνα  με τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.1600/86  προβλέπεται ότι η προϋπηρεσία στην Ιδιωτική Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που μονιμοποιούνται, καθώς και η υπηρεσία τους στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε περίπτωση, θεωρούμε νομικά μετέωρη τη μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, η οποία καθιερώθηκε από το 1988 με το νόμο 1810 άρθρο 6 παρ.2ζ, όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρο 6του Ν.1824/1988. Επιπροσθέτως να τονίσουμε ότι όσες φορές νομοθετήθηκε η αναμόρφωση του μισθολογίου του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης (ν. 1470/97 και 3205/2003)  η προϋπηρεσία αυτή αναγνωρίζονταν για τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και γι αυτό η ανωτέρω εγκύκλιος  δημιουργεί διαφοροποίηση και άνιση μεταχείριση των εκπαιδευτικών που αναγνώρισαν αυτή την προϋπηρεσία μέχρι 31-10-2011 και αυτών που θα την αναγνωρίσουν μετά την 1-11-2011.
Για να επιλυθεί το σοβαρότατο αυτό ζήτημα που έχει προκύψει και απειλεί τους εκπαιδευτικούς με δραματική μείωση των αποδοχών τους, σας καλούμε να αποσύρετε άμεσα τη σχετική εγκύκλιο και να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα της αναγνώριση της πλήρους  προϋπηρεσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών που εργάζονται πλέον στη δημόσια εκπαίδευση, όπως γινόταν μέχρι τώρα.
Καλούμε τους συναδέλφους - μέλη των Υπηρεσιακών συμβουλίων   (ΠΥΣΠΕ) όλης της χώρας να αναμένουν τη θέση του Υπουργείου στο συγκεκριμένο ζήτημα , προτού εξετάσουν και λάβουν αποφάσεις, αφού οι μέχρι τώρα ενέργειες του ΥΠΑΙΠΘΑ είναι νομικά μετέωρες.
Η αναδρομική περικοπή μισθού αφορά συναδέλφους μας που βλέπουν η ζωή τους να γίνεται εφιάλτης  καθώς καλούνται να ζήσουν με μισθούς πραγματικά «φιλοδωρήματα», χωρίς να  υπάρχει από τη μεριά  τους καμιά παρανομία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου