Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2015-2016

Σας κοινοποιούμε τις με αρ. πρωτ. 109495/Ε1/04-07-2016, 109483/Ε1/04-07-2016 και 109503/Ε1/04-07-2016 υπουργικές αποφάσεις  με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών από Περιοχή σε Περιοχή.

Σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 19 Ιουλίου.
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α΄) όπως τροποποιήθηκε  από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α΄).

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά τη έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. . 50/96 (ΦΕΚ 45Α΄) όπως τροποποιήθηκε  από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α΄), μέχρι 31 Αυγούστου 2016.
β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει κατά την 31η Αυγούστου του έτους 2016 τα δέκα (10) έτη.
γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί μέχρι 31-08-2016, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.
2. Δεν δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι (άρθρο 10 παρ.4 του Π.Δ. 50/96 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του 100/97) καθώς και όσοι δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα.
3. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται αμοιβαία έχουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για σχολεία των περιοχών μετάθεσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από την οποία προήλθαν, εφόσον από την ημερομηνία της μετάθεσής τους αυτής και μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις υπηρετήσουν για μια τριετία εκτός της περιοχής από το σχολείο της οποίας μετατέθηκαν.

  
Συνημμένα αρχεία:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου