Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016

Ι.Α.Κ.Ε.: 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, με διεθνή συμμετοχή, με θέμα: «Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική Παιδεία»

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει στην επιστημονική κοινότητα αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι προγραμματίζει την οργάνωση του 3ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή με κεντρικό θέμα:

«Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική Παιδεία»

Ηράκλειο 5 - 7 Μαΐου 2017


Η πολιτική παιδεία, σε συνθήκες δημοκρατίας, αποτελεί πυλώνα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Το συνέδριο ανάμεσα στα άλλα διερευνά και αναδεικνύει το ζήτημα της πολιτικής και πολιτειακής παιδείας στην Ελλάδα σε συγκριτική προοπτική. Δεδομένου ότι στην εποχή μας οι προκλήσεις στις νόρμες και τις αξίες της δημοκρατικής πολιτικής συνύπαρξης είναι πολλαπλές και εντεινόμενες, η εστίαση στην πολιτική και την πολιτειακή παιδεία αποτελεί κρίσιμη επιστημονική, εκπαιδευτική αλλά και – με την αριστοτελική έννοια – πολιτική επιλογή. Η επικέντρωση στο ζήτημα αυτό  καθίσταται περισσότερο επίκαιρη λόγω του ότι η πολιτική και πολιτειακή παιδεία συγκροτούν στην Ελλάδα ένα πεδίο πολύπαθο. Τα προβλήματα, τα κενά και οι ελλείψεις στην πολιτειακή παιδεία αφορούν τη δημοκρατική πολιτική κουλτούρα ενός πολιτικού συστήματος και μπορούν να αποτιμηθούν αφενός σε σχέση με τα κριτήρια και τους συγκριτικούς δείκτες (benchmarks) που τίθενται από τους θεσμούς διαχείρισης της τοπικής, εθνικής και υπερεθνικής εξουσίας (κυβερνήσεις, διεθνή φόρα, Ευρωπαϊκή Ένωση ) και αφετέρου με αναφορά στις μορφές, τα περιεχόμενα και την ποιότητα της πολιτικής συμμετοχής σε διαφορετικά πολιτικά συστήματα. Το συνέδριο θα αποτελέσει μείζονα αφορμή για διεξοδικότερες προσεγγίσεις τόσο στα επιμέρους ζητήματα του σχεδιασμού και της εφαρμογής προγραμμάτων πολιτειακής παιδείας (civic education) όσο και της αλληλεπίδρασης μεταξύ της γενικότερης πολιτικής παιδείας και της πολιτικής κουλτούρας, της στάσης και τοποθέτησης των πολιτών απέναντι στους πολιτικούς θεσμούς και διαδικασίες, τα πολιτικά αντικείμενα και – φυσικά – τις πολιτικές νόρμες και αξίες.

ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το συνέδριο εστιάζει στις παρακάτω θεματικές ενότητες χωρίς να αποκλείονται και όσες άλλες απορρέουν από το γενικότερο τίτλο του.

Ανθρωπιστικές Επιστήμες

-          Ιστορία και Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικές έρευνες
-          Κλασικές σπουδές, ανθρωπιστικές προσεγγίσεις, καλλιτεχνική παιδεία
-          Παιδαγωγικές προσεγγίσεις, θεωρίες μάθησης, νοημοσύνης και διδακτικής
-          Πολιτικές επιστήμες, πολιτική παιδεία, επιστήμες επικοινωνίας
-          Φιλολογικές, ανθρωπολογικές, ψυχολογικές και φιλοσοφικές θεωρήσεις

Εκπαίδευση

-          Αναλυτικά Προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια
-          Δια βίου μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων
-          Διδακτική μεθοδολογία, αξιολόγηση, διδακτικές πρακτικές, εκπαιδευτικά σενάρια
-          Εκπαίδευση και τέχνες, μουσειοπαιδαγωγική εκπαίδευση
-          Νέες τεχνολογίες, καινοτομίες, εξ αποστάσεως εκπαίδευση

-          Σκοποί, θεσμοί, διαδικασίες και περιεχόμενο της Ειδικής Αγωγής

-          Συμβουλευτική στην εκπαίδευση
-          Σχολείο και τοπική κοινωνία
-          Σχολική ηγεσία, οργάνωση, διοίκηση,
-          Σχολική λειτουργία, κρίσεις, παραβατικές συμπεριφορές

Κοινωνία

-          Εκπαίδευση, οικονομία και επιχειρηματικότητα
-          Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και προσβασιμότητα
-          Η θρησκεία στο δημόσιο χώρο και την εκπαίδευση
-          Κοινωνικό κράτος, κοινωνική πολιτική και εκπαίδευση
-          Μετανάστευση, πρόσφυγες και  διαπολιτισμική εκπαίδευση
-          Οικολογικές προσεγγίσεις, κοινωνία και εκπαίδευση 
-          Οικονομική κρίση, κοινωνική ανομία, οικογένεια και εκπαίδευση
-          Πολιτισμικές διαφορές, κοινωνικές ανισότητες

Πολιτική Παιδεία

-          Ανθρώπινα δικαιώματα, ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση
-          Αποκέντρωση και περιφερειακή ανάπτυξη
-          Εκπαιδευτικά μοντέλα: κοινωνικές και πολιτισμικές προκλήσεις
-          Εκπαιδευτική και πολιτιστική πολιτική
-          Ευρωπαϊκές πολιτικές για την εκπαίδευση, ευρωπαϊκά προγράμματα
-          Πολιτική, πολιτειακή, δημοκρατική παιδεία και ανάπτυξη
-          Τοπική αυτοδιοίκηση και εκπαίδευση
-          Ψηφιακά προγράμματα και έξυπνες πόλεις

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Μαΐου 2017, στο  Ηράκλειο Κρήτης.  

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
ü    Ερευνητές
ü    Επιστήμονες
ü    Μελετητές
ü    Στελέχη της εκπαίδευσης
ü    Σχολικοί Σύμβουλοι
ü    Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
ü    Προπτυχιακοί – Μεταπτυχιακοί φοιτητές
ü    Διδάκτορες
ü    Κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να συμβάλλει με ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές  του συνεδρίου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ø      Εισηγήσεις
Ø      Θεματικά συμπόσια 
Ø      Αναρτημένες ανακοινώσεις  POSTER (Συμμετοχή και από απόσταση)
Ø      Εργαστήρια
Στα παραπάνω εντάσσονται επιστημονικές ανακοινώσεις, έρευνες, καλές πρακτικές, διδακτικά σενάρια, παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικού λογισμικού κ.ά. που σχετίζονται με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές περιοχές του συνεδρίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Έναρξη  υποβολής περιλήψεων: 20 Οκτωβρίου  2016
Λήξη υποβολής περιλήψεων: 20 Δεκεμβρίου 2016
Ενημέρωση αποδοχής περιλήψεων και συμμετοχή στο συνέδριο: 15 Ιανουαρίου 2017

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Όσοι και όσες επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο συνέδριο ως εισηγητές  –με εισήγηση ή αναρτημένη ανακοίνωση, σε εργαστήριο ή θεματικό συμπόσιο– πρέπει να αποστείλετε περίληψη της εργασίας σας μέσω της ιστοσελίδας iake.weebly.com όπου υπάρχουν οι απαιτούμενες οδηγίες. Το κείμενο της περίληψης πρέπει να είναι μέχρι 300 λέξεις, και να συνοδεύεται από τα στοιχεία των συγγραφέων, τον προσδιορισμό του είδους της εργασίας και το θεματικό άξονα που ανήκει
Επισημαίνεται ότι κάθε εισηγητής δεν μπορεί να συμμετέχει σε πάνω από δύο συνολικά εισηγήσεις/ ανακοινώσεις είτε ως πρώτος είτε ως δεύτερος εισηγητής. Επίσης δεν θα γίνουν δεκτές εισηγήσεις με πάνω από τρεις εισηγητές.
Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου και όσες εγκριθούν θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του συνεδρίου και τον τόμο των περιλήψεων. Προϋπόθεση για την παρουσίαση μιας εργασίας στο συνέδριο είναι η επιτυχής αξιολόγηση της περίληψης. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε τα πλήρη κείμενα των εισηγήσεων να υποβληθούν έως την έναρξη του συνεδρίου, αφού αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή. Τα τελικά κείμενα  θα συμπεριληφθούν στους τόμους των ηλεκτρονικών πρακτικών εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, κριθούν επιτυχώς και απαραίτητα έχουν παρουσιαστεί στο συνέδριο.

Η αποδοχή ή όχι της περίληψης θα ανακοινωθεί έως τις 15 Ιανουαρίου 2017.
Το κόστος συμμετοχής με εισήγηση – ανακοίνωση στο συνέδριο είναι 50 Ευρώ για κάθε εισηγητή από το οποίο καλύπτεται: ο φάκελος του συνεδρίου, το βιβλίο περιλήψεων, τα ηλεκτρονικά πρακτικά του συνεδρίου, καφές κατά τα διαλείμματα.
Το κόστος παρακολούθησης των εργασιών του συνεδρίου έχει οριστεί στα 10 Ευρώ από το οποίο καλύπτεται: ο φάκελος του συνεδρίου, το βιβλίο περιλήψεων, βεβαίωση παρακολούθησης και καφές κατά τα διαλείμματα. Οι ημερομηνίες για την καταβολή της συμμετοχής θα ανακοινωθούν σε επόμενη ανακοίνωση. Οι εισηγητές θα καταβάλουν το οφειλόμενο ποσό μετά την έγκριση της περίληψής τους.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Στη διάρκεια του συνεδρίου θα βραβευτούν οι πλέον πρωτότυπες εργασίες που θα παρουσιαστούν. Συγκεκριμένα:
Ø      Έπαινος πρωτότυπης εργασίας προπτυχιακού φοιτητή
Ø      Έπαινος πρωτότυπης εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή
Ø      Έπαινος πρωτότυπης διδακτικής ή εκπαιδευτικής πρότασης
Η επιλογή των εργασιών που θα βραβευτούν θα γίνει με μοναδικό κριτήριο την πρωτοτυπία του θέματος, της μεθόδου, του περιεχομένου και των συμπερασμάτων της εργασίας και η οποία θα αποτιμηθεί από Επιστημονική Επιτροπή. Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν ένα από τα παραπάνω βραβεία οφείλουν να υποβάλλουν κείμενο περίληψης, καθώς επίσης ολόκληρο το κείμενο της εισήγησής τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, μέχρι 20 Ιανουαρίου 2017. Η επιλογή των εργασιών που θα βραβευτούν θα γίνει με μοναδικό κριτήριο την πρωτοτυπία του θέματος, της μεθόδου, του περιεχομένου και των συμπερασμάτων της εργασίας, η οποία θα αποτιμηθεί από Επιστημονική Επιτροπή.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, προγραμματίζεται σειρά παράλληλων δραστηριοτήτων  και εκδηλώσεων που έχουν ως στόχο τη γνωριμία, την ψυχαγωγία και την αλληλεπίδραση των συνέδρων και των συνοδών τους.
1η παράλληλη εκδήλωση: Ξενάγηση των συνέδρων και των συνοδών τους στα μνημεία της πόλης  του Ηρακλείου.
2η παράλληλη εκδήλωση: Κρητική παραδοσιακή βραδιά.
3η παράλληλη εκδήλωση: Ημερήσια εκδρομή στο Θαλασσόκοσμο- Μάλια – Άγιο Νικόλαο- Ελούντα- Σπιναλόγκα – Πλάκα.
4η παράλληλη εκδήλωση: Ημερήσια εκδρομή Γόρτυνα- Φαιστός – Αγία Τριάδα – Λαογραφικό Μουσείο Βόρων- Μάταλα –Μονή Καλυβιανής.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο, τη διαμονή σας κ.λπ. θα βρίσκετε στην ιστοσελίδα του Ι.Α.Κ.Ε: iake.weebly.com
Με φιλικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου