Τρίτη, 16 Αυγούστου 2011

Αιτήσεις έως 22/8 για πρόσληψη εκπαιδευτικών στους τομείς Θεάτρου - Κινηματογράφου, Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.1566 / 1985, άρθρο 5 παρ.9, άρθρο 6 παρ.1 και άρθρο 17.

2. Την υπ. αριθμ. 107922/ Γ7 / 3-10-2003 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1497 / τ. Β΄ / 10-10-2003) με θέμα «Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας Γυμνασίων (Καλλιτεχνικών Σχολείων)».

3. Την υπ. αριθμ. 94845/Γ7 /30 – 7 -2010Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1299 / τ.Β΄/ 17-08-2010).

4. Την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων προσωπικού εξειδικευμένου στους τομείς του Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, οι οποίοι δεν έχουν σύσταση κλάδου.

5. Την Πράξη 202/12-7-2011 της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Καλούμε

Οι υποψήφιοι που δεν ανήκουν σε εκπαιδευτικό κλάδο να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τα παρακάτω:

α) Κατεύθυνση Θεάτρου-Κινηματογράφου

· Ειδικός για την «Κίνηση – Χορό»

· Σκηνοθέτης Κινηματογράφου

β) Κατεύθυνση Χορού

· Ειδικός Κλασικού Χορού

· Ειδικός Σύγχρονου Χορού

Καλούμε

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση από την Τρίτη 2 Αυγούστου έως και την Δευτέρα 22 Αυγούστου 2011, για την πρόσληψη τους στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ως εξής:ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Υποβολή αιτήσεων

Η αίτηση έχει τη μορφή ειδικού εντύπου και εμπεριέχει με τυποποιημένο τρόπο τα απαιτούμενα στοιχεία, επέχει δε για τον αιτούντα θέση υπεύθυνης δήλωσης σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που δηλώνονται. Την αίτηση προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας και από την ιστοσελίδα του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.: www.minedu.gov.gr

(ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ)

Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν και αποστέλλουν την Αίτησή τους ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή) ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Τμήμα Δ΄, Αισθητικής Αγωγής, γρ. 1094

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

Στην αίτηση θα πρέπει, εκτός των άλλων στοιχείων, να αναφέρεται ευκρινώς η διεύθυνση και τα τηλέφωνα (οικίας, εργασίας και κινητό) του υποψηφίου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:

Όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά και όσοι υπέβαλαν πριν από το σχολικό έτος 2006 – 2007, θα πρέπει να καταθέσουν πλήρη φάκελο τυπικών και καλλιτεχνικών προσόντων. Υποβάλλουν μόνον αίτηση (και εφόσον υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία, επισυνάπτονται με αυτήν), όσοι υποψήφιοι έχουν καταθέσει φακέλους από τα σχολικά έτη 2006 – 2007 έως και 2010 – 2011.

Στην Αίτηση επισυνάπτονται:

α. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

β. Επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων, διπλωμάτων, τίτλων σπουδών ή μεταπτυχιακών τίτλων όλων των επιπέδων, τα οποία διαθέτουν. Θα ληφθούν υπόψη εκείνα που είναι αναγνωρισμένα και ισότιμα από το ελληνικό κράτος (ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ).

γ. Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας

δ. Πλήρης φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, ο οποίος θα περιλαμβάνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τις οποίες δεν κατατίθενται αποδεικτικά στοιχεία, όπως φωτοαντίγραφα από προγράμματα παραστάσεων (με σημειωμένες τις αναφορές στον υποψήφιο), κ.λπ., δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:

Οι παραστάσεις που έχουν θέση εξετάσεων ή επιδείξεων σχολών θεωρούνται μέρος της διδακτικής υποχρέωσης και εμπειρίας.

ε. Βεβαιώσεις σεμιναρίων, συνεδρίων ή άλλων συναφών προς το αντικείμενό τους ιδιωτικών σπουδών.

Αιτήσεις υποψηφίων που δεν συγκεντρώνουν τα παρακάτω ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, δεν θα ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα δεν μοριοδοτούνται.

1. Κατεύθυνση Θεάτρου- Κινηματογράφου

α/α

Μαθήματα

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα

1

«Κίνηση-Χορός»

· Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή αναγνωρισμένης από το κράτος Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Χορού ή Ανώτερης / Ανώτατης Σχολής Χορού του εξωτερικού και απολυτήριο Λυκείου - Εξατάξιου Γυμνασίου,

· ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο διδακτικό αντικείμενο από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής, ή ισότιμος και αντίστοιχος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής,

· ή συμβασιούχοι του Π.Δ. 407/80, διδάσκοντες το καλλιτεχνικό αντικείμενο

2

«Κινηματογράφος»

· Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής Κινηματογράφου – Τηλεόρασης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένης από το Κράτος και απολυτήριο Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου,

· ή Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Κινηματογράφου του Εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το Κράτος,

· ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο διδακτικό αντικείμενο από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής, ή ισότιμος και αντίστοιχος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής,

· ή συμβασιούχοι του Π.Δ. 407/80, διδάσκοντες το καλλιτεχνικό αντικείμενο

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ:

Στα πτυχία Πανεπιστημίου συμπεριλαμβάνονται και οι πτυχιούχοι του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

2. Κατεύθυνση Χορού

α/α

Μαθήματα

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα

1

«Κλασικός Χορός»

· Δίπλωμα Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή αναγνωρισμένης από το κράτος Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής Χορού ή Ανώτερης / Ανώτατης Σχολής Χορού του εξωτερικού και απολυτήριο Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου,

· ή συμβασιούχοι του Π.Δ. 407/80, διδάσκοντες το καλλιτεχνικό αντικείμενο

2

«Σύγχρονος Χορός»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Προσόντα μοριοδότησης των υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται από την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων βάσει των προσόντων τους, σύμφωνα με τον Πίνακα Μοριοδότησης Προσόντων της παραγράφου 2 του παρόντος κεφαλαίου, και κατατάσσονται σε Προσωρινό Αξιολογικό Πίνακα.

2. Οι υποψήφιοι, ανάλογα με τα προσόντα που διαθέτουν, λαμβάνουν κατά κατηγορία και αθροιστικά τα μόρια που αναφέρονται για κάθε κατεύθυνση και για κάθε μάθημα στον Πίνακα Μοριοδότησης Προσόντων που ακολουθεί:

Κατεύθυνση Θεάτρου-Κινηματογράφου

Για το μάθημα

«Κίνηση-Χορός»

Α

Φάκελος διδακτικής εμπειρίας

Μέγιστος αριθμός μορίων 9

1

Διδασκαλία μαθήματος «Κίνηση-Χορός» σε Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης ή σε Σχολή Χορού της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένης από το κράτος

(2 μόρια για κάθε έτος)

Έτη

Μόρια

2 και άνω

1

4

2

2

Διδασκαλία του μαθήματος σε επαγγελματικό καλλιτεχνικό εργαστήρι και σε ΙΕΚ για επαγγελματικές σπουδές.

(1 μόριο για κάθε έτος)

Έτη

Μόρια

2

1

2

1

3

Διδασκαλία του μαθήματος σε σχολεία (δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) δημόσια ή ιδιωτικά

(0,5 μόρια για κάθε έτος)

Έτη

Μόρια

2 και άνω

1

1

0,5

4

Διδασκαλία του μαθήματος σε ΙΕΚ, ΝΕΛΕ, Εκπαιδευτικά προγράμματα ή Καλλιτεχνικά Εργαστήρια Δήμων.

(0,5 μόρια για κάθε εξάμηνο)

Εξάμηνα

Μόρια

2 και άνω

1

1

0,5

5

Διδασκαλία σε σεμινάριο, επιμόρφωση, καλλιτεχνικές δραστηριότητες σε Δήμους (παραστάσεις), campus, ΑμεΑ κ.λπ.

1 μόριο

Β

Φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων

Μέγιστος αριθμός μορίων 24

1

Συμμετοχή σε επαγγελματικές θεατρικές παραστάσεις.

(θα πρέπει να αναφέρεται: έργο, σκηνοθέτης, ρόλος)

Από 1 έως και 6 μόρια

2

Συμμετοχή σε παραστάσεις ομάδων χορού.

(θα πρέπει να αναφέρεται: έργο, χορογράφος)

Από 1 έως και 6 μόρια

3

Χορογραφία θεατρικών ή μουσικών παραστάσεων

(θα πρέπει να αναφέρεται: έργο, σκηνοθέτης)

Από 1 έως και 6 μόρια

4

Συμμετοχή σε παραστάσεις επαγγελματικών ομάδων χορού ή επαγγελματικών ομάδων χορού του εξωτερικού

(θα πρέπει να αναφέρεται: έργο, χορογράφος)

Από 1 έως και 6 μόρια

Γ

Φάκελος επιστημονικής κατάρτισης

Μέγιστος αριθμός μορίων 9

1

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε καλλιτεχνικό ή παιδαγωγικό αντικείμενο ή στη διδακτική του χορού

1 μόριo

2

Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής

1 μόριo

3

Δεύτερο δίπλωμα σε καλλιτεχνικό αντικείμενο ή στη διδακτική του χορού

2 μόρια

4

Σεμινάριο σε καλλιτεχνικό ή παιδαγωγικό αντικείμενο ή στη διδακτική του χορού

Από 1 έως και 5 μόρια

Για το μάθημα

«Κινηματογράφος»

Α

Φάκελος διδακτικής εμπειρίας

Μέγιστος αριθμός μορίων 4

1

Διδασκαλία σε Ανώτερη Σχολή Κινηματογράφου και τηλεόρασης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένης από το κράτος, στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή σε Πανεπιστημιακή Σχολή Κινηματογράφου του εξωτερικού, αναγνωρισμένης από το κράτος.

(2 μόρια για κάθε έτος)

Έτη

Μόρια

2 και άνω

1

4

2

Β

Φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων

Μέγιστος αριθμός μορίων 37

1

Σκηνοθεσία ταινιών οποιασδήποτε μορφής [θα πρέπει να αναφέρεται: τίτλος ταινίας - τεχνικά χαρακτηριστικά, μέσο (φίλμ ή βίντεο), διάρκεια, έτος παραγωγής, τόποι προβολής]

Από 1 έως και 8 μόρια

2

Σκηνοθεσία δραματοποιημένης σειράς για την τηλεόραση με κινηματογραφική τεχνική (μονοκάμερο)

Από 1 έως και 6 μόρια

3

Τηλεοπτική διεύθυνση ή τηλεσκηνοθεσία δραματοποιημένης σειράς σε πολυκάμερο

Από 0,5 έως και 2 μόρια

4

Συγγραφικό επιστημονικό έργο σχετικό με το αντικείμενο του κινηματογράφου, δημοσιεύσεις εργασιών και σχετικών άρθρων.

Από 1 έως και 8 μόρια

5

Συμμετοχή ή διάκριση σε αναγνωρισμένο Εθνικό ή Διεθνές Φεστιβάλ ταινίας μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, μικρού – μεγάλου μήκους

Από 1 έως και 5 μόρια

6

Montage ταινιών ή δραματοποιημένης σειράς για την τηλεόραση

Από 1 έως και 8 μόρια

Γ

Φάκελος επιστημονικής κατάρτισης

Μέγιστος αριθμός μορίων 9

1

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο ίδιο καλλιτεχνικό αντικείμενο της αίτησης

2 μόρια

2

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε καλλιτεχνικό αντικείμενο

1 μόριο

3

Διδακτορική διατριβή πάνω στο καλλιτεχνικό αντικείμενο

3 μόρια

4

Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής

1 μόριο

5

Δεύτερο δίπλωμα σε καλλιτεχνικό αντικείμενο

2 μόριαΚατεύθυνση Χορού

Για τα μαθήματα

«Κλασικός» και «Σύγχρονος Χορός»

Α

Φάκελος διδακτικής εμπειρίας

Μέγιστος αριθμός μορίων 7

1

Διδασκαλία στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης ή σε αναγνωρισμένη από το κράτος ιδιωτική επαγγελματική σχολή χορού της Ελλάδας ή σε Ανώτερη / Ανώτατη Σχολή Χορού του εξωτερικού

(2 μόρια για κάθε έτος)

Έτη

Μόρια

2 και άνω

1

4

2

2

Διδασκαλία του μαθήματος σε επαγγελματικό καλλιτεχνικό εργαστήρι και σε ΙΕΚ για επαγγελματικές σπουδές

(0,5 μόριο για κάθε εξάμηνο)

Εξάμηνα

Μόρια

2 και άνω

1

1

0,5

3

Διδασκαλία του μαθήματος σε σχολεία (δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) δημόσια ή ιδιωτικά

(0,5 μόριο για κάθε έτος)

Έτη

Μόρια

2 και άνω

1

1

0,5

4

Διδασκαλία του μαθήματος σε ΙΕΚ, ΝΕΛΕ, Εκπαιδευτικά προγράμματα ή σε Καλλιτεχνικά Εργαστήρια Δήμων.

(0,5 μόριο για κάθε εξάμηνο)

Εξάμηνα

Μόρια

2

1

1

0,5

Β

Φάκελος επαγγελματικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων

Μέγιστος αριθμός μορίων 18

1

Συμμετοχή σε παραστάσεις ομάδων χορού οι οποίες να έχουν εγγραφεί στο Σωματείο Ελλήνων Χορογράφων ή και στο Σωματείο Ελλήνων Χορευτών.

(θα πρέπει να αναφέρεται: έργο, χορογράφος)

Από 1 έως και 6 μόρια

2

Συμμετοχή ή και οργάνωση άλλου είδους Καλλιτεχνικών δράσεων (performance, εικαστικών, μουσικών κ.α.).

(θα πρέπει να αναφέρεται: έργο, χορογράφος)

Από 1 έως και 6 μόρια

3

Συμμετοχή σε παραστάσεις επαγγελματικών ή και καταξιωμένων ομάδων χορού του εξωτερικού.

(θα πρέπει να αναφέρεται: έργο, χορογράφος)

Από 1 έως και 6 μόρια

Γ

Φάκελος επιστημονικής κατάρτισης

Μέγιστος αριθμός μορίων 10

1

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε καλλιτεχνικό αντικείμενο.

2 μόρια

2

Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής

1 μόριο

3

Δεύτερο δίπλωμα σε καλλιτεχνικό αντικείμενο ή στη διδακτική του χορού.

2 μόρια

4

Σεμινάριο σε καλλιτεχνικό ή παιδαγωγικό αντικείμενο ή στη διδακτική του χορού.

Από 1 έως και 5 μόρια3. Σε περίπτωση ίσης μοριοδότησης, λαμβάνεται υπόψη κατά προτεραιότητα ο βαθμός του βασικού πανεπιστημιακού πτυχίου ή του διπλώματος Ανώτερης Σχολής που υποβάλλει ο υποψήφιος ως τίτλο της κύριας ειδικότητάς του. Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη οι χαρακτηρισμοί:

α) «Καλώς» , «Λίαν Καλώς», «Άριστα», όσον αφορά στους τίτλους που δεν έχουν αριθμητική αποτύπωση, και β) για τους λοιπούς τίτλους, λαμβάνεται υπόψη η αναγραφόμενη ακριβής αριθμητική αποτύπωση. Σε εκ νέου ενδεχόμενη ίση μοριοδότηση, λαμβάνεται υπόψη η ακριβής ημερομηνία κτήσης του τίτλου. Και στις δύο περιπτώσεις προηγείται στον πίνακα ο έχων τον υψηλότερο βαθμό (χαρακτηρισμό ή αριθμητική βαθμολογία) ή και την παλαιότερη ημερομηνία κτήσης του τίτλου.

4. Τίτλοι που δεν έχουν αποκτηθεί μέχρι και την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής της αίτησης του υποψηφίου , δεν γίνονται δεκτοί. Επίσημες, θεωρημένες από το ΥΠ.ΠΟ., βεβαιώσεις απονομής πτυχίου ή διπλώματος Ανώτερων Σχολών Χορού, Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, γίνονται δεκτές, εφόσον σε αυτές αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης του ΥΠ.ΠΟ., βάσει της οποίας ο αιτών συμμετείχε στις διπλωματικές εξετάσεις.

5. Διπλώματα και πτυχία από Πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής δεν λαμβάνονται υπόψη, εφόσον δεν συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή άλλου αρμόδιου συμβουλίου ισοτιμιών της ημεδαπής. Η Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση των τίτλων, λαμβάνει υπόψη της την ημερομηνία κτήσης τους από το εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής και όχι την ημερομηνία αναγνώρισής τους από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή άλλο αρμόδιο συμβούλιο ισοτιμιών.

6. Απλές βεβαιώσεις σπουδών από Ανώτερες Σχολές Χορού, Τηλεόρασης, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε ως τίτλοι καλλιτεχνικών σπουδών ούτε ως συνεκτιμώμενα προσόντα του υποψηφίου και, ως εκ τούτου, δεν αξιολογούνται από την Επιτροπή.

7. Υποψήφιοι που ανήκουν σε Ειδικές Κατηγορίες (πολύτεκνοι και πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία και σκλήρυνση κατά πλάκας) αντιμετωπίζονται, κατά την πρόσληψή τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην ειδική κατηγορία των πολυτέκνων πρέπει να συνυποβάλουν πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που εκδίδεται από τους Δήμους ή τις Κοινότητες. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην ειδική κατηγορία των πασχόντων από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία και σκλήρυνση κατά πλάκας πρέπει να συνυποβάλουν πιστοποιητικά από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή απόφαση από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

8. Ενστάσεις που αφορούν στη μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων, με βάση τον Πίνακα Μοριοδότησης Προσόντων ανά κατεύθυνση ή ανά μάθημα, της παραγράφου 2 του παρόντος κεφαλαίου, υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα δημοσίευσης στο διαδίκτυο (ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr) του Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα ανά κατεύθυνση και ανά μάθημα της παραγράφου 1 του παρόντος κεφαλαίου, μόνο με ταχυμεταφορά (Courier) και αποκλειστικά στη διεύθυνση:

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων

Τμήμα Δ΄, Αισθητικής Αγωγής, γρ. 1094

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

Η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων ολοκληρώνεται εντός 10 ημερών από την ημέρα που λήγει η υποβολή των ενστάσεων, και ακολουθεί η δημοσίευση στο διαδίκτυο (ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr) του Τελικού Πίνακα Μοριοδότησης, ανά τομέα και ανά μάθημα, των προσόντων των υποψηφίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Μετά την εξέταση των ενστάσεων και την οριστικοποίηση των μορίων στα μοριοδοτούμενα κριτήρια, συντάσσεται, ανά κατεύθυνση και ανά μάθημα, από την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων, πίνακας στον οποίο αναγράφονται τα μόρια που έλαβαν οι υποψήφιοι.

Ο Τελικός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων ανά κατεύθυνση, κατά φθίνουσα σειρά, με βάση τη συνολική μοριοδότηση που έλαβε κάθε υποψήφιος στα μοριοδοτούμενα κριτήρια, κυρώνεται από τον Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.: www.minedu.gov.gr.

Οι προσλήψεις των υποψηφίων γίνονται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον Τελικό Αξιολογικό Πίνακα και τη δήλωση των προτιμήσεών τους ανά διδακτικό αντικείμενο και Καλλιτεχνικό Σχολείο.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου