Σάββατο, 6 Αυγούστου 2011

Υπουργείο Παιδείας - Εσωτερικών-Οικονομικών: Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι­ας εκπαίδευσης από τους Δήμους - Όροι επιδότησης των μαθητ

Υπουργείο Παιδείας - Εσωτερικών-Οικονομικών: Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι­ας εκπαίδευσης από τους Δήμους - Όροι επιδότησης των μαθητών


ριθμ. 35415/11 (ΦΕΚ 1701 Β/1-8-2011) : Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι­ας εκπαίδευσης από τους Δήμους.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτε­ροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

β) της παρ. 24 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΕΙ κ.λπ.»

γ) της παρ. 4 παρ. 18 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

δ) του εδαφίου η΄ της παρ. 10 του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυα­σμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές»

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποι­ήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), καθώς και του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄)

στ) του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄) «Οργάνωση μετα­φορών με λεωφορεία, κ.λπ.»

ζ) του άρθρου 1 του Ν. 2446/96 (ΦΕΚ 276 Α΄) «Τρο­ποποίηση του Ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α΄) «Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων και άλλες διατάξεις»

η) του άρθρου 2, παρ. 24, του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες δι­ατάξεις»

θ) της υπ’ αριθμ. 31973/7-7-2011 (ΦΕΚ 1602 Β΄) απόφα­σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Παρασκευά Κουκουλόπουλο».

ι) της υπ’ αριθμ. Υ350/8-7-2011 (ΦΕΚ 1603 Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και Π. Οικονόμου».

ια) της υπ’ αριθμ. 1120/Η/8-1-2010 (ΦΕΚ 1 Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων “Καθορισμός αρμοδιοτή­των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου”, όπως τροποποιήθηκε με την με την αριθ. Υ274/1-10-2010 (ΦΕΚ 1595 Β΄) και την αριθ. 144346/Η/18-11-2010 (ΦΕΚ 1813 Β΄)

ιβ) την αριθμ. 34930/27.07.2011 βεβαίωση της οικο­νομικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών περί δέσμευσης της σχετικής πίστωσης

2. Το γεγονός ότι προκαλείται ετήσια δαπάνη από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής, ύψους 140.000.000 ΕΥΡΩ περίπου. Για το τρέχον έτος η δαπάνη ύψους 84.000.000 ΕΥΡΩ περίπου θα καλυφθεί από τις πιστώσεις στους Π/Υ των Περιφερειών και η δαπάνη ύψους 56.000.000 ΕΥΡΩ περίπου θα καλυφθεί από τους Π/Υ των Δήμων. Για τα επόμενα έτη, η εν λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στους ΚΑΠ των ΟΤΑ α΄ βαθμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί­δευσης δικαιούμενοι δωρεάν μεταφοράς

1. Οι δήμοι υποχρεούνται να μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ­σης δημόσιων σχολείων οι οποίοι κατοικούν από την έδρα του σχολείου τους σε απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη ως εξής:

α) 1.200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευ­σης

β) 2.500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων

γ) 4.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές φοιτούν στο πλησι­έστερο σχολείο της αντίστοιχης κατηγορίας (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, κ.τ.λ.)

2. Η μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαί­δευσης γίνεται και παρουσία συνοδού υπαλλήλου του μεταφορέα ή του οικείου δήμου όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον οικείο δήμο.

3. Η μεταφορά μαθητών, με την επιφύλαξη της επομέ­νης παραγράφου, πραγματοποιείται με δημοτική ή δη­μόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Α του άρθρου 2 της παρούσας, εφόσον η συνολική απόσταση που περιλαμβάνει την απόσταση των κατοικιών των μαθητών από τη στάση επιβίβασης και την απόσταση της στάσης αποβίβασης από τη σχολική μονάδα δεν υπερβαίνει τα όρια που θέτει η παράγραφος (1) του παρόντος άρθρου.

4। Η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑ από τον τόπο διαμονής τους (κατοικία-οικοτροφείο), ή από συγκε­κριμένο τόπο συγκέντρωσής τους στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα πραγματοποιείται χωρίς τους περιορισμούς της παρ. 1 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Γ του άρθρου 2 ή στην παρ. Β του ιδίου άρθρου εφόσον ο δήμος στον οποίο έχει έδρα το σχολείο δι­αθέτει κατάλληλα μεταφορικά μέσα.


Ολόκληρο το κείμενο εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου