Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2010

Δώρο Χριστουγέννων 2010: Πόσο είναι και πότε θα καταβληθεί!


(Πατήστε εδώ για να δείτε την πηγή προέλευσης)

Οι ημερομηνίες που θα κατατεθεί το δώρο Χριστουγέννων
ΙΚΑ 16 Δεκεμβρίου
ΟΑΕΕ 16 - 20 Δεκεμβρίου
ΝΑΤ 16 Δεκεμβρίου
ΟΓΑ 1- 10 Δεκεμβρίου
Ιδιωτικός Τομέας 21 Δεκεμβρίου

Το δώρο ύψους 400 ευρώ θα δίνεται σε όσους συνταξιούχους έχουν κύριες συντάξεις έως 2.500 ευρώ και είναι πάνω από 60 ετών. Οι υπόλοιποι δεν θα πάρουν δώρο!
Επίσης, οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα λάβουν έκτακτο επίδομα από 100 έως 300 ευρώ ανάλογα με το ετήσιο και το οικογενειακό εισόδημα.
- Αναπροσαρμόζεται ο 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο και χορηγούνται μόνο 1.000 ευρώ
συνολικά. (250 δώρο Πάσχα, 250 επίδομα αδείας και 500 δώρο Χριστουγέννων) - Τα 1.000 ευρώ θα λαμβάνουν μόνο όσοι έχουν μισθό κάτω των 3.000 ευρώ μικτά μαζί με τα επιδόματα στο δημόσιο
- Αναπροσαρμογή των δώρων στους συνταξιούχους του δημοσίου (200 ευρώ το δώρο Πάσχα,
200 ευρώ το επίδομα αδείας και 400 ευρώ το δώρο Χριστουγέννων για συντάξεις κάτω των 2.500 ευρώ μικτά.

ΔΗΜΟΣΙΟ:
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ "Επί του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, τα πάσης φύσεως επιδόματα,
αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά, καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη προβλεπόμενα, των λειτουργών και υπαλλήλων των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), καθώς και τα έξοδα παράστασης των προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του ίδιου άρθρου και νόμου (Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ.λ.π.), μειώνονται κατά ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%). Η ανωτέρω μείωση, η οποία ισχύει από 1-6-2010, θα υπολογισθεί στα μειωμένα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010 ποσά, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31-5-2010.
Επισημαίνεται επιπλέον ότι αποζημιώσεις, επιμίσθια ή αμοιβές που καταβάλλονται σε λειτουργούς ή υπαλλήλους του Δημοσίου για τη παροχή
πρόσθετου διδακτικού έργου υπόκεινται στις ανωτέρω προβλεπόμενες
μειώσεις.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, από τη μείωση της προηγούμενης
παραγράφου εξαιρούνται τα επιδόματα που προβλέπονται στην παρ. 3 του
άρθρου 1 του ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 3 και 4 του
άρθρου 90 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄).
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5, σε όσους προβλεπόταν,
από τις διατάξεις του ν. 3833/2010, μείωση κατά 7% των αποδοχών τους, θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω μείωση κατά τρία τοις εκατό 3% από 1-6-2010.
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, τα επιδόματα εορτών
Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή με ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 έως 4, καθώς και για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 5, καθορίζονται ως εξής :
α) το επίδομα εορτών Χριστουγέννων σε πεντακόσια (500) ευρώ.
β) το επίδομα εορτών Πάσχα σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
γ) το επίδομα αδείας σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Τα επιδόματα του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλονται στο ακέραιο,
εφόσον οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και
αμοιβές (πλην υπερωριών και αποζημιώσεων από συμμετοχή σε συλλογικά
όργανα) συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων του προηγούμενου
εδαφίου, δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη
βάση, το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ μεικτά.
Στην περίπτωση που υπερβαίνουν το ποσό αυτό (3.000 €) και μέχρι του
ποσού των 3.083 €, καταβάλλεται αναλογία των επιδομάτων αυτών, μέχρι του ορίου των 3.000 €.
Για τη σωστή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω τίθενται τα εξής
παραδείγματα :
Παράδειγμα 1
Υπάλληλος που λαμβάνει συνολικές μηνιαίες πάσης φύσεως τακτικές
αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων και των
προαναφερομένων ποσών των επιδομάτων εορτών και αδείας, 2.983 € μεικτά θα δικαιωθεί στο ακέραιο το ποσό επιδομάτων εορτών και αδείας,
υπολογιζόμενο ως εξής :
Οι ανωτέρω συνολικές ετήσιες αποδοχές του υπαλλήλου αυτού, μαζί με το
συνολικό ποσό επιδομάτων εορτών και αδείας (1.000 €) ανέρχονται σε : 2.900
* 12 + 1.000 = 35.800 (2.983 € μηνιαίως). Επειδή ο υπάλληλος που λαμβάνει 3.000 ευρώ μεικτά το μήνα και αναγόμενα σε 12μηνη βάση 36.000 €, δεν δικαιούται των επιδομάτων εορτών και αδείας, θα πρέπει ο υπάλληλος του παραδείγματος μας, δεδομένου ότι οι συνολικές ετήσιες πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές του, επιδόματα και αμοιβές, μαζί με τα επιδόματα εορτών και αδείας είναι χαμηλότερες από 36.000 €, να δικαιωθεί στο ακέραιο τα επιδόματα εορτών και αδείας (500 € δώρο Χριστουγέννων, 250 € δώρο Πάσχα και 250 € επίδομα αδείας).
Παράδειγμα 2
Υπάλληλος που λαμβάνει συνολικές μηνιαίες πάσης φύσεως τακτικές
αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων και των
προαναφερομένων ποσών των επιδομάτων εορτών και αδείας, 3.033 € μεικτά θα δικαιωθεί αναλογία του ποσού των επιδομάτων εορτών και αδείας, υπολογιζόμενο ως εξής :
Οι ανωτέρω συνολικές ετήσιες αποδοχές του υπαλλήλου αυτού, μαζί με το
συνολικό ποσό επιδομάτων εορτών και αδείας (1.000 €) ανέρχονται σε : 2.950
* 12 + 1.000 = 36.400 € (3.033 € μηνιαίως). Επειδή ο υπάλληλος που λαμβάνει 3.000 ευρώ μεικτά το μήνα και αναγόμενα σε 12μηνη βάση 36.000 €, δεν δικαιούται των επιδομάτων εορτών και αδείας, θα πρέπει από τον υπάλληλο του παραδείγματος μας να αφαιρεθεί το ποσό των 400 € που υπερβαίνει τις 36.000 €, αναλόγως από τα επιδόματα εορτών και αδείας (200 € από το δώρο Χριστουγέννων, 100 € από το δώρο Πάσχα και 100 € από το επίδομα αδείας), έτσι ώστε οι συνολικές ετήσιες πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές, μαζί με το μέρος των επιδομάτων που απομένουν μετά την αφαίρεση αυτή να μη ξεπερνούν το ποσό των 36.000 € (δηλαδή 2.950 * 12 +300+150+150 = 36.000) και τις 3.000 € μηνιαίως.
Κατά συνέπεια τα ποσά του επιδόματος εορτών και αδείας που δικαιούται ο
υπάλληλος του παραδείγματος είναι 300 € για δώρο Χριστουγέννων, 150 € για δώρο Πάσχα και 150 € για επίδομα αδείας.
Τα ανωτέρω επιδόματα, μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από την
παρ. 9 του άρθρου αυτού υπουργική απόφαση, θα εξακολουθήσουν να
καταβάλλονται στις ίδιες ημερομηνίες, με αυτές που καταβάλλονται σήμερα και θα υπόκεινται στις ίδιες με τις σημερινές κρατήσεις. Υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, μειωμένο ωράριο ή διαλείπουσα εργασία, καθώς και οι ωρομίσθιοι δικαιούνται αναλογία των
ανωτέρω επιδομάτων. Τα επιδόματα αυτά θα βαρύνουν, κατά περίπτωση,
νέους κωδικούς αριθμούς εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού, ως εξής :
ΚΑΕ 0218, 0243, 0253, 0265, 0273, 0422 «Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας». Για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ο αντίστοιχος ΚΑΕ είναι ο 0228.
5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7, οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου
1 του ν. 3833/2010 εφαρμόζονται και για το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων του ίδιου άρθρου.

Λοιπές διευκρινίσεις
1. Για την άρση αμφιβολιών στην παρ. 1 επί του άρθρου 2 της αριθμ.
2/19424/0022/1-4-2010 ερμηνευτικής εγκυκλίου, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3833/2010, διευκρινίζεται ότι η φράση «χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή, η αναλογία επιδομάτων εορτών και αδείας και τα επιδόματα των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 12 του ν.3205/2003» αναφέρεται στον προσδιορισμό των μηνιαίων αποδοχών του Γενικού Γραμματέα, οι οποίες αποτελούν το ανώτατο όριο αποδοχών. Στο συγκεκριμένο ανώτατο όριο αποδοχών εμπίπτουν οι πάσης φύσεως μεικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές εν γένει, καθώς
και η οικογενειακή παροχή και τα επιδόματα των παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 12 του ν.3205/2003 όλων των λειτουργών, υπαλλήλων κ.λ.π. του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Επισημαίνεται ότι, από 1-6-2010, το ανωτέρω ανώτατο όριο διαμορφώνεται στο ποσό των 5.856,08 €.
Αντίστοιχα το ανώτατο όριο της περ. α της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.
3833/2010 (ανώτατο όριο δικαστικών λειτουργών και κύριου προσωπικού
Ν.Σ.Κ.) διαμορφώνεται, από 1-6-2010, στο ποσό των 8.436,00 € ενώ το όριο της περ. β της ίδιας παραγράφου (ανώτατο όριο γιατρών του Ε.Σ.Υ.) στο ποσό των 6.069,21 €.
2. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α΄), ορίζεται ότι οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των οποίων οι Υπηρεσίες
μεταφέρθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των π.δ. 184/2009, 185/2009, 186/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) και 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) σε άλλο Υπουργείο, εξακολουθούν να δικαιούνται τα ειδικά επιδόματα – παροχές της θέσης προέλευσής τους, που προέρχονται από πρώην ειδικούς λογαριασμούς ή άλλες διατάξεις, στο ύψος που αυτά είχαν διαμορφωθεί, κατά την ημερομηνία μεταφοράς τους, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3833/2010 (μείωση κατά 12% από 1-1-2010 και επιπλέον μείωση κατά 8% από 1-6-2010). Τα επιδόματα αυτά, η καταβολή των οποίων βαρύνει την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν πλέον οι εν λόγω υπάλληλοι, μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
3. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 3844/2010, ορίζεται ότι ο χρόνος μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων με μερική απασχόληση στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ είναι ίδιος με εκείνον της πλήρους απασχόλησης, για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται με μερική απασχόληση. Στην περίπτωση που οι εν λόγω υπάλληλοι απασχοληθούν με πλήρες ωράριο, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3205/2003.
4. Τέλος, επισημαίνεται ότι μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3833/2010, οι δαπάνες μετακίνησης θα καταβάλλονται στο ύψος που έχουν καθοριστεί μέχρι σήμερα.
Επισημαίνεται ότι η ευθύνη για την ορθή εφαρμογή όλων των ανωτέρω
βαρύνει τους οικείους εκκαθαριστές. Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεση
όλων για την παροχή τυχόν απαραίτητων πληροφοριών και διευκρινίσεων με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων.
Ειδικότερα, για τα θέματα που αφορούν στις δημόσιες επιχειρήσεις,
παρακαλείσθε να απευθύνεστε στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) του Υπουργείου Οικονομικών,
Καραγιώργη Σερβίας 8, 101 84 Αθήνα. Για τα θέματα των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που υπάγονται στις ρυθμίσεις του
κοινοποιούμενου νόμου, θα απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Υπουργείων που τα εποπτεύουν, οι οποίες υπηρεσίες μόνο σε περίπτωση αμφιβολιών θα ερωτούν την Υπηρεσία μας."

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών, από την ισχύουσα νομοθεσία.
Για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο που είναι ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Όσων μισθωτών η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέρθηκε, είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους, είτε γιατί απολύθηκαν δικαιούνται να λάβουν τμήμα δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.
Σε αυτή τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων θα το υπολογίσουν ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2ημερομίσθια - ανάλογα με το πώς αμείβονται - για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων
Tο Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.
Ενοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

Χρόνοι που συνυπολογίζονται στο Δώρο των Χριστουγέννων
•Δεν αφαιρείται, αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό (8 εβδομάδες πρίν το τοκετό και 9 μετά τον τοκετό).
•Tο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις τη σπουδαστική άδεια.
•Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό.
•Σε περίπτωση ασθένειας αφαιρούνται μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας απ' τον Ασφαλιστικό Φορέα, δεν αφαρούνται τα τριήμερα. Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθένειας από το Ασφαλιστικό του Ταμείο μόνο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.
Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται στο Δώρο Χριστουγέννων
•Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.
•Δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό δώρων εορτών το διάστημα της απουσίας των εργαζομένων για συνδικαλιστική δραστηριότητα , δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας.
•Σχετικά με την απεργία η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης, γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί σαν δικαιολογημένη απουσία, το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας.


Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων
Βάση για τον υπολογισμό του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου.
Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία τα δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.
Ως καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο λαμβάνεται το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα, είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.) εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ' επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

Δηλαδή στις τακτικές αποδοχές περιπλαμβάνονται τα:
•επίδομα αδείας: για τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας του επιδόματος αδείας πολλαπλασιάζουμε το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός επί τον συντελεστή 0,041666.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προσέξουν οι εργαζόμενοι ότι στις τακτικές αποδοχές των μισθωτών, βάσει των οποίων υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων, συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα αδείας.
Συνεπώς το δώρο θα πρέπει να υπολογισθεί προσαυξημένο με την αναλογία του συντελεστή επιδόματος αδείας. Παράδειγμα: εργαζόμενος με δώρο Χριστουγέννων 900 ευρώ (μεικτό μισθό) με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.
•αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε νυκτερινές ώρες, εφόσον η απασχόληση είναι τακτική και μόνιμη
•αξία του χορηγούμενου γάλακτος ημερησίως
•πρόσθετη αμοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικιοθελώς για μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση (πριμ), όταν επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τακτά χρονικά διαστήματα.
•φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τρίτους.
•οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την διάρκεια ασθένειας ή άδειας.
•αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας ,εφόσον παρέχεται τακτικά.
•αμοιβή της υπερεργασίας, εφόσον η εργασία αυτή πραγματοποιείται τακτικά.
•αμοιβή από προμήθειες.
•επίδομα μη απουσίας (τακτικότητας).
•επίδομα κατοικίας.
•επίδομα ισολογισμού, εφόσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο.
Δεν συμπεριλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές το πριμ παραγωγικότητας το οποίο χορηγείται με την προϋπόθεση της επίτευξης ορισμένου σκοπού και με την επιφύλαξη της περικοπής του οποτεδήποτε.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Μισθωτός του οποίου η σχέση εργασίας είχε διάρκεια 200 ημέρες, στο χρονικό διάστημα από 01-05-2006 έως 31-12-2006, το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξης:


•Εάν ο μισθωτός αμειβόταν με μισθό 1000,00 μηνιαίως, το δώρο του θα ήταν:
1000,00 χ 0,8421 (συντ. μισθού) = 842.10 χ 0.041666 (συντ. αδείας) = 35.08
842.1 + 35.08 = 877.18 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
•Εάν ο μισθωτός αμειβόταν με ημερομίσθιο 30,00 ημερησίως, το δώρο του θα ήταν : 30 χ 21,05 (συντ.ημερομ.) = 631.50 χ 0.041666 (συντ.αδείας) = 26.31
631.5 + 26.31 = 657.80 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου