Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι και ανατέθηκαν καθήκοντα σε δημοτικούς συμβούλους για το Δήμο Χαλκίδέων

 Με απόφαση του Δημάρχου, Θανάση Ζεμπίλη, ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι ενώ ανατέθηκαν καθήκοντα και σε σειρά δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας:
ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
 
Γιάννης Μπάκας,
Αναπληρωτής Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα Οικονομίας, Προγραμματισμού και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ορίζεται ως Αναπληρωτής του Δημάρχου Χαλκιδέων, σε περίπτωση απουσίας


ή κωλύματός του.και του μεταβιβάζονται οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες
α) Για την εύρυθμη λειτουργία και εποπτεία των Οικονομικών Υπηρεσιών
β) Για το συντονισμό των Διευθύνσεων....

Προγραμματισμού, Εκτέλεσης.... Έργων και Οικονομικών ως προς την υλοποίηση των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
γ) Για τη λειτουργία των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
δ) Για την εφαρμογή του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων καθώς και την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, των Εμποροπανηγύρεων και του εν γένει στάσιμου & πλανόδιου εμπορίου
ε) Για τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης
στ) Για θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ζ) Για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων
Επιπροσθέτως, ο Γιάννης Μπάκας ορίζεται Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Διαβούλευσης.
 

Βασίλης Γουρνής,
Αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα Καθημερινότητας του Πολίτη & για τη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων
Του μεταβιβάζονται οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες
α) Για την καθαριότητα και απορρύπανση των Κοινοχρήστων Χώρων και την εποπτεία των Συνεργείων Σάρωσης

β) Για τη μέριμνα και περισυλλογή των Αδέσποτων Ζώων καθώς και οι κατά τόπον αρμοδιότητες να
α) Διευθύνει και προΐσταται των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δ.Ε. Ληλαντίων
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των Έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δ.Ε. Ληλαντίων
γ) Μεριμνά για τη καλή κατάσταση και λειτουργία του Εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δ.Ε. Ληλαντίων
δ) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των τοπικών Συμβουλίων και προετοιμάζει τα θέματα που συζητούνται στα Συμβούλια των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Ληλαντίων
ε) Έχει την ευθύνη για τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση των αποφάσεων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Ληλαντίων καθώς και των σχετικών αιτημάτων και υπομνημάτων που υποβάλλονται από τους εκπροσώπους τους
στ) Τελεί τους Πολιτικούς Γάμους στη Δ.Ε. Ληλαντίων


Δήμος Κόρδης,
Αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα Ηλεκτροφωτισμού & για τη Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας
Του μεταβιβάζεται η καθ’ ύλην αρμοδιότηταγια την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων και την εκτέλεση των έργων Ηλεκτροφωτισμούκαθώς και οι κατά τόπον αρμοδιότητες να
α) Διευθύνει και προΐσταται των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δ.Ε. Ανθηδόνας
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των Έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δ.Ε. Ανθηδόνας
γ) Μεριμνά για τη καλή κατάσταση και λειτουργία του Εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δ.Ε. Ανθηδόνας
δ) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των τοπικών Συμβουλίων και προετοιμάζει τα θέματα που συζητούνται στα Συμβούλια των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Ανθηδόνας
ε) Έχει την ευθύνη για τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση των αποφάσεων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Ανθηδόνας καθώς και των σχετικών αιτημάτων και υπομνημάτων που υποβάλλονται από τους εκπροσώπους τους
στ) Τελεί τους Πολιτικούς Γάμους στη Δ.Ε. Ανθηδόνας


Χαράλαμπος Κώσταρος,
Αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα Αθλητικών Υποδομών & για τη Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης
Του μεταβιβάζεται η καθ’ ύλην αρμοδιότηταγια την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων καθώς και οι κατά τόπον αρμοδιότητες να
α) Διευθύνει και προΐσταται των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των Έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης
γ) Μεριμνά για τη καλή κατάσταση και λειτουργία του Εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης
δ) Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Αρτάκης και προετοιμάζει τα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιό της
ε) Έχει την ευθύνη για τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση των αποφάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Αρτάκης καθώς και των σχετικών αιτημάτων και υπομνημάτων που υποβάλλονται από τους εκπροσώπους της
στ) Τελεί τους Πολιτικούς Γάμους στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης
 

Κώστας Ρήγος,
Αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα Εθελοντικών Δράσεων& για τη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας.
Του μεταβιβάζεται η καθ’ ύλην αρμοδιότητα για το συντονισμό της συνεργασίας με το Επιμελητήριο, τους Φορείς, τους Συλλόγους και τις Επιχειρήσεις της πόλης για την εξασφάλιση της  απρόσκοπτης λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών και των δικτύων Αλληλεγγύης του Δήμου, που στηρίζονται στη συνέργεια της τοπικής
κοινωνίας, την κινητοποίηση και την ευαισθησία της κοινής γνώμης και την εθελοντική ενεργή συμμετοχή πολιτών και φορέων καθώς και οι κατά τόπον αρμοδιότητες να
α) Διευθύνει και προΐσταται των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δ.Ε. Αυλίδας
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των Έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δ.Ε. Αυλίδας
γ) Μεριμνά για τη καλή κατάσταση και λειτουργία του Εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δ.Ε. Αυλίδας
δ) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των τοπικών Συμβουλίων και προετοιμάζει τα θέματα που συζητούνται στα Συμβούλια των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Αυλίδας

 ε) Έχει την ευθύνη για τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση των αποφάσεων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Αυλίδας καθώς και των σχετικών αιτημάτων και υπομνημάτων που υποβάλλονται από τους εκπροσώπους τους
στ) Τελεί τους Πολιτικούς Γάμους στη Δ.Ε. Αυλίδας
 

Γιώργος Βοσκός,
Αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα Υγείας & Πρόνοιας ως έχει από την Απόφαση Δημάρχου υπ’ αρ. 86/2013 (αρ. πρωτ. 1544/10-01-2013).
[ Διατηρεί τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες
α) Για την εύρυθμη λειτουργία και εποπτεία των Προνοιακών και Υγειονομικών Υπηρεσιών
β) Για την Ασφάλεια και Υγιεινή των εργαζομένων
γ) Για την υλοποίηση Προγραμμάτων Δημόσιας Υγιεινής
δ) Για την εύρυθμη λειτουργία και εποπτεία του Κέντρου Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας του Δήμου
ε) Για τη δημιουργία και την εύρυθμη λειτουργία και εποπτεία Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου
Επιπροσθέτως, ο ΓΙώργος Βοσκός παραμένει Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ]
 

Βασίλης Καθαροσπόρης,
Αντιδήμαρχος αρμόδιος για θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Έργων Αυτεπιστασίας και Πολιτικής Προστασίας ως έχει από την Απόφαση Δημάρχου υπ’ αρ. 86/2013 (αρ. πρωτ. 1544/10-01-2013).
[ Διατηρεί τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες
α) Για το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας
β) Για την εποπτεία της εκπόνησης και υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος
γ) Για την εποπτεία της σύνταξης των τεχνικών Μελετών και της Κατασκευής Τεχνικών Έργων που εκτελούνται Με Αυτεπιστασία
δ) Για το συντονισμό των Συνεργείων κατασκευής και συντήρησης Δημοτικών και Σχολικών κτηρίων, Οδικών δικτύων και πεζοδρομίων
ε) Για την εύρυθμη λειτουργία και εποπτεία των Δημοτικών Κοιμητηρίων
στ) Για την απομάκρυνση των παράνομων Διαφημιστικών Πινακίδων ]
 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 

Αντώνης Αφράτης
Του ανατίθενται καθήκοντα για
α) Την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης
β) Την αναπλήρωση του Αντιδημάρχου αρμόδιου για θέματα Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνας
 

Αλέξανδρος Πιτσούνης
Του ανατίθενται καθήκοντα για
α) Την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών (για την προστασία και επέκταση των χώρων Πρασίνου)
β) Την αναπλήρωση του Αντιδημάρχου αρμόδιου για θέματα Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων
 

Δημήτρης Σέρρας,
Του ανατίθενται καθήκοντα για
α) Την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών
β) Την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
 

Σωκράτης Σκλιάς
Του ανατίθενται καθήκοντα για
α) Την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών Καθαριότητας (για την Αποκομιδή των Απορριμμάτων, την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας και την εφαρμογή και επέκταση του Προγράμματος Ανακύκλωσης)
β) Την υλοποίηση και την εποπτεία των Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
 

ΖΕΜΠΙΛΗΣ:
«Συλλογική η προσπάθεια, χωρίς αποκλεισμούς και με αξιοποίηση όλων των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων»
Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος, Θανάσης Ζεμπίλης, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τους απερχόμενους των θέσεων αυξημένης ευθύνης, συνεργάτες του.
«Ευχαριστώ θερμά για το αίσθημα ευθύνης και το επίπεδο συνεργατικότητας που επέδειξαν, για τη στήριξή τους στη λειτουργικότητα του Δήμου, για την συμβολή τους -στο πλαίσιο των καθηκόντων τους- στην κοινή δημιουργική προσπάθεια, για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και την πίστη στις αρχές και τα οράματα της παράταξής μας.

Η επίτευξη των στόχων μας και η αντιμετώπιση των προβλημάτων στηρίζεται στη συλλογική προσπάθεια. Με σεβασμό στη λαϊκή ετυμηγορία και το έργο που μας έχουν αναθέσει οι δημότες, χωρίς αποκλεισμούς και με την
αξιοποίηση του συνόλου των εκλεγμένων Δημοτικών Συμβούλων.»
Παράλληλα δε, ο Δήμαρχος ευχήθηκε «ολόψυχα, καλή δύναμη και κάθε επιτυχία, σε όλους όσοι αναλαμβάνουν καθήκοντα και θέσεις ευθύνης. Με τη βεβαιότητα πως θα αποδειχθούν άξιοι της ευθύνης που τους ανατίθεται, για
την οικοδόμηση της επόμενης ημέρας του Δήμου μας.»
 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθούν επί μέρους αλλαγές στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεων του
Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου