Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του Προσωπικού μητρώου των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Εύβοιας

ΘΕΜΑ: « Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του Προσωπικού μητρώου των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Εύβοιας».
ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. πρωτ.. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906/16-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΕΧ-363)  έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 Προκειμένου να γίνει ο έλεγχος νομιμότητας των «δικαιολογητικών/τυπικών προσόντων διορισμού, μετάταξης ή μετατροπής της εργασιακής σχέσης» των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης μας, όπως ορίζει το παραπάνω έγγραφο, και να προβούμε στη διασταύρωση των στοιχείων αυτών «σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες ή εκδούσες αρχές», καλούνται οι Διευθυντές/-τριες και οι Προϊσταμένες/-άμενοι των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της αρμοδιότητας μας να ζητήσουν και να επικυρώσουν ακριβή αντίγραφα από όλα τα παρακάτω έγγραφα που αποδεικνύουν την κατοχή των βασικών-κύριων, πρόσθετων ή επικουρικών προσόντων από τα οποία τεκμηριώνεται η νομιμότητα της υπαλληλικής σχέσης και κατάστασης:
α) για όσους εκπαιδευτικούς ανήκουν οργανικά  στη Δ/νση μας (είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλες θέσεις είτε απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια με ή χωρίς αποδοχές ή με συνδικαλιστική απουσία»,
β) για όσους εκπαιδευτικούς υπηρετούν στη σχολική τους μονάδα από διάθεση της Διεύθυνσης Π. Ε. Εύβοιας ή από σχολείο σε αναστολή,
γ) και για όσους εκπαιδευτικούς ανήκουν οργανικά στη σχολική τους μονάδα   και υπηρετούν αλλού σε θέσεις ευθύνης ή με θητεία (π.χ. Πειραματικά Σχολεία, Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.).
Εξαιρούνται από τα παραπάνω:
α) οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς μας, αλλά ανήκουν οργανικά σε άλλες Διευθύνσεις (για τους οποίους θα μεριμνήσει η Διεύθυνση της οργανικής τους),
β) οι εκπαιδευτικοί με απόσπαση στο εξωτερικό , οι εκπαιδευτικοί με άδεια άνευ αποδοχών που είναι εγκατεστημένοι στο εξωτερικό , οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι Διευθυντές εκπαίδευσης και οι Συντονιστές  Γραφείων Εκπ/σης Εξωτερικού (για τους οποίους θα μεριμνήσει η Διεύθυνση  Π. Ε. Εύβοιας).

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ:
Α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Πτυχίο Πανεπιστημίου εσωτερικού
Πτυχίο Πανεπιστημίου εξωτερικού (με την σχετική ισοτιμία ή
Επανεκπαίδευση)
Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Πτυχίο Σχολής Νηπιαγωγών
Διδασκαλείο / Εξομοίωση / Μετεκπαίδευση
Πτυχίο Π.Τ.Δ.Ε. ή Πτυχίο Τ.Ε.Π.Α.Ε.
Πτυχίο Τ.Ε.Ι./ Κ.Α.Τ.Ε.Ε.(για τον κλάδο διορισμού)
Δεύτερο, τρίτο κ.λ.π. πτυχίο
Παιδαγωγική κατάρτιση (ΠΑ.ΤΕ.Σ./ ΣΕΛΕΤΕ /Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή Μεταπτυχιακό Ειδ.Αγωγής
Διδακτορικό δίπλωμα ή Διδακτορικό Ειδ.Αγωγής
Τ.Π.Ε. Ά ή Β΄Επιπέδου
Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίων 400 ωρών
Εξάμηνη ή Ετήσια Επιμόρφωση
Β) Καθώς και όσα έγγραφα αποτελούν προσόντα μόνο για στελέχη εκπαίδευσης (π.χ. Δίπλωμα ΕΣΔΔ / ΕΣΤΑ, Ξένες γλώσσες)

* Σημείωση:  Τα αντίγραφα των εγγράφων Ελληνικού δημοσίου πρέπει πρώτα να  ελεχθούν και να επικυρωθούν σε δύο αντίγραφα  από τις Διευθύντριες / τους Διευθυντές και τις Προϊσταμένες /τους Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων.
Τα αντίγραφα των ξενόγλωσσων εγγράφων ή των εγγράφων που δεν εκδόθηκαν από Ελληνικό δημόσιο φορέα μπορούν να έχουν επικύρωση δικηγόρου (προαιρετικά).
     Μαζί με τα έγγραφα που θα προσκομίσει στον Διευθυντή-Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας , ο κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσκομίσει συμπληρωμένη και τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.
     Οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι πρέπει να συγκεντρώσουν και να προσκομίσουν επικυρωμένα σε δύο αντίγραφα από τα έγγραφα που θα συγκεντρώσουν (τα οποία θα επισυνάπτονται στις Υπεύθυνες Δηλώσεις των εκπαιδευτικών)στο Γραφείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Εύβοιας, μέχρι την Δευτέρα 10  Φεβρουαρίου 2014 ,προκειμένου η Υπηρεσία μας να προβεί στη διασταύρωση της νομιμότητας τους με τις καθ’ ύλην  αρμόδιες υπηρεσίες ή εκδούσες αρχές εντός της οριζόμενης προθεσμίας.
    
     Επισυνάπτονται το έγγραφο του Υπουργείου  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.
           Ο  Δ/ΝΤΗΣ  Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ
                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου