Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
Σήμερα …………….. …./ ……./ 2014, και μετά από πρόσκληση του Διευθυντή του Σχολείου, συνήλθε ο Σύλλογος Διδασκόντων του ……. Δημοτικού Σχολείου / Νηπιαγωγείου …………………………….., σε συνεδρίαση με θέματα:
1.
2.
3.
Παρόντα ήταν όλα τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου.
* (Όσα θέματα υπάρχουν… Για όσα θέματα δεν άπτονται της αξιολόγησης, γίνεται κανονικά η συνεδρίαση). Προσοχή ! Μέσα στα θέματα που άπτονται της αξιολόγησης είναι η εφαρμογή των σχεδίων εργασίας, η συγκρότηση ομάδων εργασίας, οι αναρτήσεις προγραμματισμών στο site της αξιολόγησης, (Παρατηρητήριο) προγράμματα και προγραμματισμοί οι οποίοι παραπέμπουν σε συγκρισιμότητα και βαθμολογία των Σχολικών μονάδων.
** Αν στη συνεδρίαση του ΣΔ δεν υπάρχει άλλο θέμα εκτός από την αξιολόγηση, τότε αφού δεν πραγματοποιείται η συνεδρίαση, ελλείψει απαρτίας, λόγω της συμμετοχής της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών στην κηρυγμένη από τη ΔΟΕ, απεργία – αποχή, τότε είναι σωστό να καταγραφεί το παρακάτω κείμενο στο βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή.
***
Για το Θέμα Νο……………………………………………, το οποίο άπτεται των ζητημάτων «Εφαρμογής του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2014-2015», ή γενικά του νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης – αυτοαξιολόγησης (ΠΔ152/13, ν.4024/11,ν.4142/13. ΠΔ152/13.ν.3848/10,ν.3679/10 ), δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ελλείψει απαρτίας, λόγω της συμμετοχής της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών στην κηρυγμένη από τη ΔΟΕ, απεργία – αποχή από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, αλλά και της αυτοαξιολόγησης -αξιολόγησης  της σχολικής μονάδας  και κάθε διαδικασία αξιολόγησης  του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιείται σε υλοποίηση του προαναφερθέντος νομοθετικού πλαισίου. (αρ. Πρωτ.1201 της 31/10/2014) η οποία απόφαση επιδόθηκε νομίμως στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με την αριθμ. 1201/31-10-2014 εξώδικη δήλωση της Ομοσπονδίας.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε για τα ακόλουθα θέματα:

πηγή : Λιόντος Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου