Σάββατο 7 Μαΐου 2016

ESOS.GR.: Ηχηρή παρέμβαση του Αγίου Όρους στον υπ.Παιδείας για το μάθημα των Θρησκευτικών

Η μετατροπή του μαθήματος των θρησκευτικών εις θρησκειολογικόν δύναται να ερμηνευθή μόνον ως συμβολή εις την προσπάθειαν απομακρύνσεως του λαού μας από τας ρίζας του εντός της συγχρόνου πολυπολιτισμικής κοινωνίας, την οποίαν βεβαίως απευχόμεθα.
A. Η μετατροπή του μαθήματος των θρησκευτικών εις θρησκειολογικόν, με το πρόσχημα της αποφυγής του «δογματικού» η του «κατηχητικού» χαρακτήρος του, θα αποτελέση σοβαρόν πλήγμα εις τον ευαίσθητον χώρον της Παιδείας και μας ευρίσκει απολύτως αντιθέτους.
B. Μία τοιαύτη ενέργεια δύναται να ερμηνευθή μόνον ως συμβολή εις την προσπάθειαν απομακρύνσεως του λαού μας από τας ρίζας του εντός της συγχρόνου πολυπολιτισμικής κοινωνίας, την οποίαν βεβαίως απευχόμεθα.
Τα παραπάνω τονίζουν σε κοινή επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Ν. Φίλη,  οι  Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοιτων είκοσιν Ιερών Μονών του  Αγίου Όρους  Άθω, και ζητούν “ η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επανεξετάση τας απόψεις της αναφορικώς με τον τρόπον της διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών και αφουγκρασθεί προς τούτο τας προτάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αι οποίαι δίδουν μίαν εμπεριστατωμένην απάντησιν εις το ανωτέρω θέμα. Ιδιαιτέρως παρακαλούμε όπως προσεχθεί και η υποχρεωτική διδασκαλία του μαθήματος, ως αναγκαίου δια την ολοκληρωμένην αγωγήν των μαθητών, κατά τας επιταγάς του Συντάγματος της Ελλάδος”.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Εξοχώτατον
Υπουργόν Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων
κύριον Νικόλαον Φίλην
Εις Αθήνας
Εξοχώτατε κύριε  Υπουργέ,
Δια του παρόντος ιεροκοινοσφραγίστου γράμματος η καθ΄ημάς Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους, αφουγκραζομένη την ανησυχίαν των ενταύθα πολυπληθών προσκυνητών, προερχοµένων εκ πάσης κοινωνικής τάξεως, ιδεολογίας και µορφωτικής καταστάσεως, επιθυμεί να εκφράση τας απόψεις της δια τας μελετωμένας αλλαγάς εις την διδασκαλίαν του μαθήματος των θρησκευτικών.
Μετά βαθυτάτης θλίψεως επληροφορήθημεν προσφάτους δηλώσεις Υμών περί «αναμορφώσεως» του περιεχομένου του μαθήματος των θρησκευτικών εις θρησκειολογικόν, ως απαραιτήτου προϋποθέσεως δια την υποχρεωτικήν διδασκαλίαν του μαθήματος.
Εις εποχήν κρίσεως οικονομικής και πρωτίστως πνευματικής δια την πατρίδα μας, η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών εις τα πλαίσια της Ορθοδόξου ημών Παραδόσεως αποτελεί φωτεινήν ελπίδα δια την μετάδοσιν ουσιαστικών γνώσεων και βιωμάτων εις τους έλληνας µαθητάς, αντλουμένας εκ της Ορθοδόξου Πίστεώς μας εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Η μετατροπή του μαθήματος των θρησκευτικών εις θρησκειολογικόν, με το πρόσχημα της αποφυγής του «δογματικού» η του «κατηχητικού» χαρακτήρος του, θα αποτελέση σοβαρόν πλήγμα εις τον ευαίσθητον χώρον της Παιδείας και μας ευρίσκει απολύτως αντιθέτους. Μία τοιαύτη ενέργεια δύναται να ερμηνευθή μόνον ως συμβολή εις την προσπάθειαν απομακρύνσεως του λαού μας από τας ρίζας του εντός της συγχρόνου πολυπολιτισμικής κοινωνίας, την οποίαν βεβαίως απευχόμεθα.
Παρακαλούμε θερμώς όπως η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επανεξετάση τας απόψεις της αναφορικώς με τον τρόπον της διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών και αφουγκρασθεί προς τούτο τας προτάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αι οποίαι δίδουν μίαν εμπεριστατωμένην απάντησιν εις το ανωτέρω θέμα. Ιδιαιτέρως παρακαλούμε όπως προσεχθεί και η υποχρεωτική διδασκαλία του μαθήματος, ως αναγκαίου δια την ολοκληρωμένην αγωγήν των μαθητών, κατά τας επιταγάς του Συντάγματος της Ελλάδος.
Έχοντες την βεβαιότητα ότι η παράκλησις ημών θα τύχη της δεούσης προσοχής και αποδοχής εκ μέρους της εντίμου Ελληνικής Κυβερνήσεως, ευχόμεθα την σκέπην, ευλογίαν και τον άνωθεν φωτισμόν της Εφόρου του Ιερού ημών Τόπου Υπεραγίας Θεοτόκου, και διατελούμεν μετ’ εξαιρέτου τιμής
Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι
των είκοσιν Ιερών Μονών του  Αγίου Όρους  Άθω.
πηγή : ESOS.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου