Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010

Κώστας Πουπάκης : Ενημέρωση για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο

Αγαπητοί φίλοι,

Χθες, με την ολοκλήρωση των εργασιών της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο αποφασίστηκαν τα εξής:

• 20 εβδομάδες άδεια μητρότητας, με πλήρη αποζημίωση και δύο εβδομάδες πλήρως αμειβόμενης άδειας για τους πατέρες. (Τροποποίηση Οδηγίας 92/85 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων, που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων)

• Η εισαγωγή του ελάχιστου εισοδήματος σε εθνικό επίπεδο ως ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους καταπολέμησης της φτώχειας. (Έκθεση Πρωτοβουλίας σχετικά με το ρόλο ενός ελάχιστου εισοδήματος για την καταπολέμηση της φτώχειας και την προώθηση μιας ανεκτικής κοινωνίας στην Ευρώπη)

• Αντιμετώπιση του προβλήματος των καθυστερήσεων πληρωμών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. (Οδηγία για την "καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές"-Ανάσα για τις Μικρές, Μεσαίες αλλά τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις αποτελεί η νέα νομοθεσία η οποία αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στην ταμειακή ροή, στη ρευστότητα και κατ’ επέκταση στην ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητά τους)

Πιο συγκεκριμένα η νέα Νομοθεσία προβλέπει:

- την εξόφληση, υπό την απειλή προστίμου, όλων των οφειλών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εντός τριάντα (30) ημερών. (Η περίοδος αυτή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες, προβλέπεται όμως η δυνατότητα στα συμβαλλόμενα μέρη να συμφωνήσουν την καταβολή της αμοιβής σε δόσεις)
- ο τομέας της υγείας (στην ευρύτερη έννοια) εξαιρείται από την υποχρέωση καταβολής των πληρωμών εντός τριάντα (30) ημερών, λόγω της ιδιομορφίας της χρηματοδότησής τους σε εθνικό επίπεδο. Για αυτό τον λόγο προβλέπεται επιμήκυνση της περιόδου πληρωμής σε εξήντα (60) ημέρες.


Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.kpoupakis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου