Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ


Η Οικογενειακή Παροχή χορηγείται
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4354/2015 και την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με αρ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 και ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 35 του Ν. 4484/2017, παράγραφοι 3 & 4.
Σας επισημαίνουμε ότι:
1.    Το επίδομα τέκνων δίνεται μέχρι το 18ο έτος.

2.    Δίνεται επίσης για παιδιά που φοιτούν στη Β/θμια Εκπ/ση, μέχρι και το 19ο έτος (στη περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι και το 18ο  έτος).
3.    Σε τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 50%, ανίκανα για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, η καταβολή συνεχίζει για το διάστημα που αναγράφεται στην βεβαίωση του ΚΕΠΑ, ανεξάρτητα αν στην οικογένεια ή στο παιδί χορηγείται παροχή ή βοήθημα από οποιοδήποτε Δημόσιο Οργανισμό, όπως Πρόνοια κ.λ.π.
4.    Σε περίπτωση που συμπίπτει ο χρόνος της κανονικής φοίτησης με την στρατιωτική θητεία του τέκνου η χορήγηση του επιδόματος δεν διακόπτεται.
5.    Σύμφωνα με την παράγραφο 3, άρθρο 35 του Ν.4484/2017: « Η παροχή του προηγούμενου εδαφίου δεν χορηγείται σε υπάλληλο με τέκνα τα οποία έχουν ίδια εισοδήματα είτε από την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος είτε από άλλη πηγή, υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση και το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ύψος του αφορολόγητου ορίου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση η οικογενειακή παροχή παύει να καταβάλλεται για το οικονομικό έτος κατά το οποίο διαπιστώνεται η υπέρβαση του ως άνω ορίου»
Π.χ.: Τα τέκνα για το έτος 2016 δεν πρέπει να έχουν εισόδημα πάνω από 8.636,00€.
6.    Σύμφωνα με την παράγραφο 4, άρθρο 35 του Ν.4484/2017: «2.Ειδικά για τέκνα που φοιτούν σε οποιονδήποτε φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής, η παροχή δίδεται μόνο κατά τη διάρκεια του ελάχιστου αριθμού των αναγκαίων για την απονομή των τίτλων σπουδών εξαμήνων, που προβλέπεται από τον οργανισμό κάθε φορέα εκπαίδευσης και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.»  
Παράδειγμα: προβλεπόμενα εξάμηνα φοίτησης 8 (4 έτη σπουδών), ημερομηνία 1ης  εγγραφής Σεπτέμβριος του 2014 το επίδομα το επίδομα θα καταβληθεί έως 31/08/2018.
7.    Το επίδομα διακόπτεται με τη συμπλήρωση του  24ου  έτους της ηλικίας τους σε όλες τις περιπτώσεις.
Όσοι έχουν παιδιά που σπουδάζουν, θα πρέπει να υποβάλλουν οπωσδήποτε βεβαίωση φοίτησης σπουδών για το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 στην οποία να αναγράφονται, η ημερομηνία της 1ης εγγραφής και τα προβλεπόμενα εξάμηνα ή έτη περάτωσης των σπουδών.   
Επίσης οι έχοντες τέκνα με αναπηρία, 50% και άνω, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την υπεύθυνη δήλωση του τρέχοντος έτους βεβαίωση ΚΕΠΑ εν ισχύ.
Σε περίπτωση που την έχουν καταθέσει σε προηγούμενα έτη και δεν έχει λήξει η ισχύς της δεν απαιτείτε επανυποβολή.
Να συμπληρωθεί από όλους τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, και να υποβληθεί το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2017

Να συγκεντρωθούν ανά σχολική μονάδα και με ευθύνη των Διευθυντών – Διευθυντριών ή των Προϊσταμένων των Σχολικών μονάδων να παραδοθούν ή να αποσταλούν ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ στην Διεύθυνση.

Μισθοδοτικά σημειώματα θα συνεχίσετε να λαμβάνετε στα e-mail που έχετε δηλώσει.

Από τη Δ/νση Π.Ε. Εύβοιας
Τμήμα Μισθοδοσίας

Πληροφορίες: Μαρία Κοϊτόση
Τηλ. Επικοινωνίας: 22210 81923

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου