Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Π.Ι.

 Σχ.: Το με αριθμ. 76408/Δ1/10-05-2017 εισερχόμενο έγγραφο και το με αρ. 43/19-10-2017 Πρακτικό του Ι.Ε.Π. Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου.
Σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τη σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στη σύγχρονη κοινωνία και το ρόλο της ως καθοριστικού παράγοντα για την προώθηση της δημιουργικότητας και του πολιτισμού.

Το πρόγραμμα «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα», του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.), το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων του δημοτικού σχολείου, εγκρίνεται για το σχολικό έτος 2017-2018. Η υλοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων του προγράμματος μπορεί να ενταχθεί, κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού και με βάση τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών, είτε στο πλαίσιο διδασκαλίας επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε ενότητες που προσφέρονται για ανάλογες προεκτάσεις (π.χ. για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄, στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή), είτε στην Ευέλικτη Ζώνη για τις τάξεις Α΄-Δ΄, στο πλαίσιο των προαιρετικών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων που μπορεί να υλοποιήσει ο/η εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη ετήσια σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Για πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.copyrightschool.gr Συν.: Το πρόγραμμα του Ο.Π.Ι. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου