Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος νια την πλήρωση των κενών θέσεων Υπευθύνου, Α-ναπληρωτή Υπευθύνου και Μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαί-δευσης Διρφύων – Μεσσαπίων Ευβοίας μέχρι 31-08-2015
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Έχοντας υπόψη:

1.    Το Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α/31-07-1990) άρθρο 111 παρ. 13 περί ίδρυσης Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
2.    Το Ν. 2986/2002 (ΦΕΚ 24/τ.Α/13-02-2002) άρθρο 8 παρ. 2 περί οργανωτικών θεμάτων υπηρεσιών και σχολικών μονάδων.
3.    Την υπ’ αριθμ. 83691/Γ7/22-07-2011 (Ανακοινοποίηση στο ορθό: 01-08-2011) Υπουργική Απόφαση με θέμα: « Διαδικασίες και Καθήκοντα των Εκπαιδευτικών στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) ».
4.    Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 2/36695/002/18-07-2002 (ΦΕΚ988/ΤΒ/31-07-2002) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας, Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αποζημιώσεων εκπαιδευτικών ΚΠΕ και του τρόπου διαχείρισης δαπανών με διαχειριστική επιτροπή.
5.    Την υπ’ αριθμ. 49564/01-04-2014 Υπουργική Απόφαση με θέμα: « Ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Διρφύων - Μεσσαπίων ».
6.    Τη με αριθμ. πρωτ. 131641/Γ7/19-08-2014 Υπουργική Απόφαση με θέμα « Στελέχωση των ΚΠΕ Διρφύων – Μεσσαπίων και ΚΠΕ  Πεταλούδων Ρόδου»
7.    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
8.    Την ανάγκη στελέχωσης του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διρφύων – Μεσσαπίων.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και επιθυμούν να τοποθετηθούν με απόσπαση σε κενές θέσεις του νεοϊδρυθέντος ΚΠΕ Διρφύων - Μεσσαπίων , να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, μέσω των αρμοδίων Δ/νσεων Εκπαίδευσης από Τετάρτη 27-08-2014 μέχρι και Πέμπτη  04-09-2014
Οι κενές θέσεις του ΚΠΕ Διρφύων - Μεσσαπίων οι οποίες θα καλυφθούν με απόσπαση μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2014-2015 είναι οι εξής:
         Μία (1) θέση Υπευθύνου
         Μία (1) Θέση Αναπληρωτή Υπευθύνου
        Τρείς (3) Θέσεις Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας
Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στις ανωτέρω κενές θέσεις θα γίνει με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Για την επιλογή των εκπαιδευτικών θα συνυπολογιστούν η συμμετοχή τους σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε άλλα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, σχετική επιμόρφωση και σπουδές.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μαζί με την αίτηση θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο με αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών τα οποία επικαλούνται και  έχουν στην κατοχή τους.
Οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποστείλουν άμεσα ταχυδρομικά τις υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας και να μας ενημερώσουν σε κάθε περίπτωση με ηλεκτρονικό μήνυμα για την εκδήλωση ή μη ενδιαφέροντος μέχρι την            Παρασκευή 05-09-2014.

Επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος     


Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας
Ηλίας  Ι.  Παλιαλέξης , M.Ed.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου