Κυριακή 14 Μαΐου 2017

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017- 2018».

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας
διενέργειας των αποσπάσεων σε σχολικές μονάδες για το διδακτικό έτος 2017-2018,
κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2017-2018, για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ,
β) σε ΚΕΔΔΥ,
γ) σε ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ,
δ) σε Μουσικά Σχολεία,
2
ε) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και
στ) σε Εκκλησιαστικά Σχολεία
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 09-05-2017 μέχρι 15-05-2017 και ώρα 15.00.
Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί.


ΠΡΟΣΟΧΗ. 1. Για τυχόν ερωτήματα ως προς την εγκύκλιο αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί θα
απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
όπου ανήκουν οργανικά.
2. Για την αποφυγή άσκοπης αλληλογραφίας παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης να μην αποστέλλουν ερωτήματα που απαντώνται ευθέως από την παρούσα εγκύκλιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι ισχύουσες διατάξεις, βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις, είναι οι
ακόλουθες:
άρθρο 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του Ν.1566/1985(ΦΕΚ 167/30-9-1985 τ. A’),
άρθρο 46 παρ. 7 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124/17.6.1996 τ. Α΄),
άρθρο 1 παρ.8 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/20-11-2003 τ. Α΄),
άρθρο 16 περ. Ι΄ του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του
άρθρου 9 παρ. 9 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 Α΄),
άρθρο 17 του N. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 17/10/2005),
άρθρο 17 παρ. 4 του Ν.3649/2008 (ΦΕΚ. 39, τ. Α)΄,
άρθρο 31 παρ. 1, 2 και 6 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄),
άρθρο 182 παρ. 10 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α’),
άρθρο 93 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012 τ. Α΄),
άρθρο 21 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/8-10-2001 τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 91
του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α’ 74),
άρθρο 39 παρ. 2, 46 παρ. 1στ΄ και 44Α παρ. 12 α και β του Ν. 4115/2013 (Α’ 24),
άρθρο 52 του Ν. 4115/2013 (Α΄24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν.
4403/16 (Α’ 125).
άρθρο 72 παρ, 1 του Ν. 4316/2014 (Α’ 270),
το άρθρο 28 παρ.2α του N.4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17-9-2013),
το άρθρο 7 του N.3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/2010),
το ΠΔ 50/1996 και ΠΔ 100/1997,
την Υ.Α. Φ.11321/οικ.31102/1870 (ΦΕΚ 2906/τ.Β΄/18-11-2013) και
την Υ.Α. 196597/Ε2/3-12-2015 (ΦΕΚ 2635/ τ.Β/07-12-2015).
την παρ. 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/8-6-2015 (ΦΕΚ 1078/ 9-6-2015) Απόφασης του
Υπουργού Υγείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη
διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα:
https://opsyd.sch.gr/). Πριν την πρώτη υποβολή αίτησης απόσπασης, θα πρέπει να εγγραφούν στο
3
ΟΠΣΥΔ, ώστε να αποκτήσουν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
του.
Οδηγίες για την εγγραφή και για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης απόσπασης
περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης στη ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.
Η αίτηση με την οριστική υποβολή της θεωρείται ότι έχει υπογραφεί από τον αιτούντα. Ο
εκπαιδευτικός δύναται να προεικονίσει/αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής σε
μορφή pdf με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής της.
Οι εκπαιδευτικοί κατά την υποβολή πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:
α) Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης
δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται
κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.
β) Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία
των κριτηρίων ή επικαλούμενων λόγων απόσπασης. Οι εκπαιδευτικοί, υποβάλλοντας την αίτηση και
πριν την «Οριστική Καταχώριση», πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) τα
δικαιολογητικά στην αίτησή τους σε ένα (1) αρχείο zip ή pdf μέχρι 8 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 200
ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο, πλην των περιπτώσεων που αναλυτικά αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ’
της παρούσης, τα οποία αποστέλλονται με το συγκεκριμένο τρόπο που εκεί αναφέρεται.
Σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του ανωτέρω ορίου, λόγω πληθώρας
δικαιολογητικών, δύναται να γίνει αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών στις Δ/νσεις
Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο
οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμό τους, ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και το κριτήριο
μοριοδότησης που αφορά. Τα ανωτέρω θα μνημονεύονται και στις παρατηρήσεις της ηλεκτρονικής
αίτησης.
γ) Για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ οι εκπαιδευτικοί έχουν τη
δυνατότητα να επιλέγουν μέχρι και πέντε προτιμήσεις ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ αντίστοιχα.
Για αποσπάσεις σε υπηρεσίες, σύμφωνα με την αντίστοιχη εγκύκλιο αποσπάσεων, μπορούν
να δηλώσουν μία μόνο υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
δ) Η αίτηση από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ δε θα εξετάζεται σε περίπτωση που
ικανοποιηθεί αίτηση του εκπαιδευτικού σε υπηρεσία, ΚΕΔΔΥ, ΣΜΕΑ, Μουσικό, Καλλιτεχνικό ή
Εκκλησιαστικό σχολείο.
ε) Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης από τον εκπαιδευτικό προσθήκη κριτηρίων ή
λόγων απόσπασης δεν θα γίνονται δεκτές, ούτε και τροποποιήσεις (προσθήκες ή διαγραφές) των
προτιμήσεων ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ απόσπασης.
στ) Μέχρι και δύο ημέρες πριν τη ροή των αποσπάσεων δίνεται η δυνατότητα στον ίδιο τον
εκπαιδευτικό να ανακαλέσει την αίτηση απόσπασης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.
ζ) Εκπαιδευτικοί των οποίων θα ικανοποιηθεί το αίτημα απόσπασης δεν έχουν το δικαίωμα
υποβολής αίτησης σε επόμενη πρόσκληση απόσπασης που αφορά στο διδακτικό έτος 2017-2018.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ δε θεωρείται
σε καμιά περίπτωση υπηρέτηση της οργανικής και επομένως με το χρόνο αυτό δε θεμελιώνεται
δικαίωμα μετάθεσης.
2. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούνται:
α) Να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία αρμοδιότητάς τους, ώστε να
λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί.
β) Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μέχρι 23-05-2017 θα πρέπει:
να προβούν στον έλεγχο και την επικύρωση των αιτήσεων απόσπασης των
εκπαιδευτικών που υπάγονται οργανικά σ΄ αυτούς, στο Ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό
Σύστημα Συλλογής και Διαχείρισης Αιτήσεων Απόσπασης (https://opsyd.sch.gr). Ο
έλεγχος θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία του ατομικού φακέλου των εκπαιδευτικών και
τα δηλούμενα και ληφθέντα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης.
4
Στην περίπτωση που προκύπτει διαφορά ως προς τη μοριοδότηση των κριτηρίων ή σε
άλλα ουσιώδη στοιχεία της αίτησης που υπέβαλε και σ’ αυτά που προκύπτουν μετά τον
τελικό έλεγχο, η Διεύθυνση οφείλει να επικοινωνήσει με τον εκπαιδευτικό για τη
διευθέτηση του ζητήματος.
γ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την επικύρωση των αιτήσεων, θα αποστείλουν με
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις Διευθύνσεις Διοίκησης Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ / Τμήματα Γ΄,
μόνο τα δικαιολογητικά που αφορούν σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις μοριοδότησης .
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ίδιες
διατάξεις, έχουν την υποχρέωση διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον
πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των υποβληθέντων δικαιολογητικών.
Σχετικά με τον τρόπο υποβολής των λοιπών αιτήσεων απόσπασης (σε ΚΕΔΔΥ, ΣΜΕΑΕ,
ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Εκκλησιαστικά Σχολεία) ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Κεφάλαιο
Δ’.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΚΩΛΥΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
4Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με εξαίρεση όσους:
α) είναι εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας οι οποίοι έχουν διοριστεί και τοποθετηθεί
αποκλειστικά σε Μουσικά Σχολεία από το 2006 και μετέπειτα, βάσει συγκεκριμένων ΦΕΚ
διορισμού. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης μόνο για τα
Μουσικά Σχολεία και τις υπηρεσίες.
β) είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει μετά τις 31-08-2017,
γ) υπηρετούν σε θέσεις με θητεία η οποία λήγει μετά τις 31-08-2017 ή
δ) υπηρετούν με θητεία στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία.
Αιτήσεις απόσπασης που τυχόν υποβάλουν εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων
δεν θα γίνονται δεκτές.
3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δύνανται να υποβάλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και
εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών ένσταση επί των αποτελεσμάτων αναφέροντας
συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της.
Με τον ίδιο τρόπο υποβάλλονται και επανεξετάσεις αιτήσεων απόσπασης με δυνατότητα
αλλαγής/τροποποίησης των προτιμήσεων ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ.
Εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτικούς για την υποβολή ένστασης, η οποία αφορά
αποκλειστικά στην αμφισβήτηση της μη έγκρισης της απόσπασης, σε αντιδιαστολή με την
επανεξέταση η οποία αφορά σε δεύτερη φάση εξέτασης της αίτησης. Τούτο δε διότι έχει
παρατηρηθεί υποβολή σωρείας ενστάσεων, ενώ αντικείμενο της ένστασης εν τοις πράγμασι είναι η
επανεξέταση. Εν κατακλείδι η ένσταση δε συνιστά επανεξέταση και δεν εξετάζεται ως τέτοια.
4. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ, ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
4.1. Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος,
αίτηση ανάκλησης της απόσπασή τους, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους
υποβολής της, προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως.
5
4.2. Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να υποβάλουν, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, νέα
αίτηση, εφόσον δεν είχαν υποβάλει εντός των προθεσμιών της παρούσας εγκυκλίου, αναφέροντας
συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής της. Η εξέταση των αιτήσεων αυτών είναι
δυνητική. Τα οριζόμενα με την παρούσα εγκύκλιο περί κατάθεσης/αποστολής, ελέγχου των
δικαιολογητικών ισχύουν και στην περίπτωση αυτή.
5. ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16,
ΠΕ18.41, ΠΕ19-20 και ΠΕ32
Οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16,
ΠΕ18.41, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 πραγματοποιείται στην οικεία βαθμίδα, στην οποία ανήκει οργανικά ο
εκπαιδευτικός.
Δίνεται όμως η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς των ανωτέρω κλάδων της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, να
περιλάβουν στην αίτησή τους και την επιλογή «Επιθυμώ απόσπαση και σε πρωτοβάθμια
εκπαίδευση». Στην περίπτωση αυτή, επειδή τα ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ συμπίπτουν, η αναγραφή
συγκεκριμένου ΠΥΣΔΕ προτίμησης θα λαμβάνεται και ως αίτηση στο αντίστοιχο ΠΥΣΠΕ.
6. ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Για την Συνεξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών ισχύουν τα παρακάτω:
6.1. Το πεδίο «συνεξέταση» συμπληρώνεται μόνο αν και οι δυο σύζυγοι είναι εκπαιδευτικοί
της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης. Εφόσον συμπληρωθεί ως επάγγελμα η επιλογή «Εκπαιδευτικός»,
τότε παρέχεται η δυνατότητα συνεξέτασης των αιτήσεων των συζύγων και επομένως απαιτείται η
συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου του/της συζύγου εκπαιδευτικού. Έχουν την δυνατότητα να
συμπληρώσουν μέχρι και 5 επιπλέον ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για τα οποία επιθυμούν συνεξέταση.
6.2. Συνεξέταση σημαίνει ότι οι αιτήσεις απόσπασης των εκπαιδευτικών εξετάζονται
ταυτόχρονα.
Επισημαίνουμε, αν έχουν δηλώσει και οι δύο ότι επιθυμούν συνεξέταση για το
ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Α και ο ένας από τους δύο εκπαιδευτικούς έχει την απαιτούμενη μοριοδότηση για να
αποσπαστεί σε αυτό και ο άλλος όχι, τότε κανένας από τους δύο δεν θα αποσπαστεί στο
ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Α.
Αν οι δυο εκπαιδευτικοί διαθέτουν διαφορετικά μόρια μεταξύ τους και έχουν επιλέξει να
αποσπαστούν στα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Α και Β κατά σειρά, τότε θα αποσπαστούν συνεξεταζόμενοι στο
ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο οποίο μπορεί να αποσπαστεί εκείνος με τα λιγότερα μόρια, προκειμένου να
αποσπαστούν και οι δυο μαζί.
6.3. Να σημειωθεί δε ότι για να συνεξεταστούν δύο αιτήσεις πρέπει και οι δύο
εκπαιδευτικοί να έχουν συμπληρώσει στις επιλογές περιοχών απόσπασης τις αντίστοιχες περιοχές
με την κατάληξη «Συνεξέταση» για το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που επιθυμούν με την ίδια σειρά και στις δύο
συνεξεταζόμενες αιτήσεις. Αν μόνο ο ένας εκπαιδευτικός έχει επιλέξει την περιοχή συνεξέτασης,
τότε η συνεξέταση προφανώς δε θα ικανοποιηθεί. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να
δηλώσουν τα ίδια ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ είτε με είτε χωρίς συνεξέταση. Η σειρά με την οποία θα δηλωθεί το
ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ με τη συνεξέταση και το ίδιο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ χωρίς τη συνεξέταση, καθορίζει και τη
σειρά με την οποία θα εξεταστεί η αίτηση του εκπαιδευτικού γι’ αυτό το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Α. ΣΥΖΥΓΟΣ:
Α/Α ΛΕΚΤΙΚΟ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ
1. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΑΙ
2 ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3 ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΑΙ
6
4 ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΝΑΙ
6 ΠΙΕΡΙΑ
Β. ΣΥΖΥΓΟΣ:
Α/Α ΛΕΚΤΙΚΟ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ
1. ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΑΙ
2 ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3 ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΑΙ
4 ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5 ΣΕΡΡΕΣ
6 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΝΑΙ
 Η σειρά επιλογής συνεξετάσεων είναι η ίδια.
 Και οι δύο εκπαιδευτικοί έχουν επιλέξει τις περιοχές Ανατ. και Δυτ. Θεσσαλονίκης
εκτός από συνεξέταση και ως μεμονωμένες ώστε σε περίπτωση που δεν
αποσπαστούν και οι δύο, να μπορεί η αίτηση του καθενός να εξεταστεί χωριστά, για
να μην αποκλειστεί η περίπτωση που κάποιος μπορούσε με τα μόριά του να
αποσπαστεί εκεί.
 Τη Χαλκιδική επέλεξαν ως συνεξέταση μόνο.
 Και οι δύο έχουν επιπλέον και ξεχωριστές προτιμήσεις: ο πρώτος για Πιερία και ο
δεύτερος για Σέρρες. Αν ο δεύτερος αποσπαστεί στις Σέρρες η συνεξέταση της
Χαλκιδικής ακυρώνεται.
Επισημαίνουμε ότι η σειρά και ο αριθμός των μη συνεξεταζόμενων ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που θα
δηλωθούν από τους δύο εκπαιδευτικούς δεν είναι απαραίτητο να είναι τα ίδια. Δέσμευση υπάρχει
μόνο για τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που θα συνεξεταστούν, τα οποία πρέπει να υπάρχουν και στις 2
αιτήσεις με την ίδια σειρά.
6.4. Η ικανοποίηση της αίτησης συνεξέτασης σε ένα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ δε συνεπάγεται και
τοποθέτηση από το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εντός της ίδιας πόλεως ή της ίδιας περιοχής. (Για παράδειγμα το
ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας περιλαμβάνει όχι μόνο το Βόλο αλλά και το νησί της Σκοπέλου, επομένως
σε περίπτωση απόσπασης και των δύο συζύγων εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Μαγνησίας η
τοποθέτηση ενδέχεται να μη γίνει στην ίδια πόλη / δήμο / περιοχή).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΝΟΤΗΤΑ Α. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, λαμβάνονται υπόψη τα εξής
κριτήρια:
1) η συνολική υπηρεσία, που αποτιμάται κλιμακωτά ως ακολούθως:
α) μία (1) μονάδα για κάθε έτος από 1 έως και 10 έτη υπηρεσίας
β) 1,5 μονάδες για κάθε έτος από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη
γ) δύο (2) μονάδες για κάθε έτος υπηρεσίας από 20 έτη και άνω
2) η συνυπηρέτηση, που αποτιμάται με δέκα (10) μονάδες,
3) η εντοπιότητα, που αποτιμάται με τέσσερις (4) μονάδες,
4) οι οικογενειακοί λόγοι, που αποτιμώνται ως εξής:
Οι έγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες. Ίδιο αριθμό μονάδων
λαμβάνουν και οι διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει
ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών
ή αναγνωρισμένων).
7
Οι εκπαιδευτικοί σε χηρεία λαμβάνουν δώδεκα (12) μονάδες αν έχουν παιδί που είναι
άγαμο ανήλικο ή σπουδάζει, άλλως λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες.
Οι άγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν έξι (6) μονάδες, εφόσον έχουν παιδί που είναι άγαμο
ανήλικο ή σπουδάζει.
Μονάδες τέκνων λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ως εξής: πέντε (5) μονάδες για το πρώτο, έξι
(6) για το δεύτερο και οκτώ (8) για το τρίτο παιδί (φυσικό, θετό ή αναγνωρισμένο) και δέκα
(10) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά, εφόσον αυτά είναι άγαμα ανήλικα ή
σπουδάζουν.
Μονάδες γάμου και τέκνων λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει σύμφωνο
συμβίωσης.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η έννοια των ανωτέρω τεσσάρων (4) κριτηρίων, με επιφύλαξη των όσων παρακάτω
διευκρινίζουμε, ταυτίζεται εννοιολογικά με αυτή των μεταθέσεων. Τα κριτήρια αυτά όμως
διαφοροποιούνται ως προς τους συντελεστές που αποδίδουν το σύνολο των μονάδων κάθε
εκπαιδευτικού, κατά τα ανωτέρω, λόγω του διαφορετικού χαρακτήρα των αποσπάσεων, και
επομένως θα προκύψει διαφορετική μοριοδότηση για τις αποσπάσεις από εκείνη των μεταθέσεων
για κάθε εκπαιδευτικό.
Έτσι ισχύουν γενικά τα όσα αναφέρονται στις αριθμ. 26587/Ε1/16-02-2017 και
26586/Ε2/16-02-2017 εγκυκλίους των μεταθέσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα,
λαμβάνοντας υπόψη τα όσα παρακάτω διευκρινιστικά αναφέρονται για κάθε κριτήριο:
Ι. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ο χρόνος συνολικής υπηρεσίας που υπολογίζεται στις αποσπάσεις ταυτίζεται με το χρόνο
των μεταθέσεων. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης (φέτος ή
κατά τα προηγούμενα έτη) ο χρόνος εμφανίζεται συμπληρωμένος στην ηλεκτρονική αίτηση,
επικαιροποιημένος για το τρέχον έτος.
Εάν το συγκεκριμένο πεδίο δεν είναι συμπληρωμένο, για τον υπολογισμό του χρόνου των
προϋπηρεσιών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες της εγκυκλίου των μεταθέσεων.
ΙΙ. ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
α) Οι μονάδες συνυπηρέτησης λαμβάνονται για όλο το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ (ένα), όπου ο/η
σύζυγος υπηρετεί οργανικά (όχι με απόσπαση) σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή εργάζεται κατά
το τελευταίο ένα (1) έτος στον ιδιωτικό τομέα, στο οποίο δύναται να περιληφθούν και διαστήματα
ανεργίας επιδοτούμενης ή μη. Η προϋπόθεση του ενός έτους στο κατά περίπτωση ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
πρέπει να συντρέχει κατά τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων απόσπασης.
β) Δεν απαιτείται ενεργός σύμβαση εργασίας κατά την υποβολή των αιτήσεων, αλλά θα
πρέπει κατά το τελευταίο έτος να έχουν εργαστεί έστω και μία (1) ημέρα εντός του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
που ζητείται η συνυπηρέτηση. Επομένως οι εκπαιδευτικοί δεν θα λαμβάνουν μονάδες
συνυπηρέτησης όταν κατά τη διάρκεια ολόκληρου του τελευταίου έτους οι σύζυγοί τους βρίσκονταν
σε ανεργία (επιδοτούμενη ή μη).
γ) Προκειμένου για τους/τις συζύγους εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία, οι μονάδες
συνυπηρέτησης λαμβάνονται για το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που υπηρετεί ο/η σύζυγος και όχι για το
ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που είναι η οργανική τους.
δ) Για τα μόρια συνυπηρέτησης με σύζυγο εκπαιδευτικό, λαμβάνεται υπόψη και η εργασία
του ως αναπληρωτού ή ωρομισθίου με την προϋπόθεση ότι το διάστημα εργασίας ή ανεργίας τους
ήταν στο ίδιο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.
ε) Η συνυπηρέτηση για τις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζεται
ενιαία, με βάση τις Νομαρχίες για την Αθήνα και το Νομό αντίστοιχα για τη Θεσσαλονίκη, όπως
διαμορφώθηκαν σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρ. 1 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87). Οι εκπαιδευτικοί
επομένως που έχουν συνυπηρέτηση σε ένα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ από τα Α, Β, Γ, ή Δ΄ Αθήνας λαμβάνουν
συνυπηρέτηση σε όλα τα προαναφερόμενα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και όσοι έχουν συνυπηρέτηση είτε στην
8
Ανατ. είτε στη Δυτ. Θεσσαλονίκη λαμβάνουν συνυπηρέτηση και για τα δύο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ του Ν.
Θεσσαλονίκης.
στ) Μονάδες συνυπηρέτησης λαμβάνουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν συνάψει
σύμφωνο συμβίωσης.
ΙΙΙ. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Η εντοπιότητα στις αποσπάσεις προσδιορίζεται με βάση τα ισχύοντα στις μεταθέσεις
(περιοχή μετάθεσης) με διαφοροποίηση μόνο ως προς το ότι η εντοπιότητα ισχύει σε επίπεδο
ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.
ΙV. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
Οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται μόρια τέκνων τα οποία φοιτούσαν κατά το σχολικό έτος 2016-
2017 στη Γ’ Λυκείου, μολονότι ενδέχεται να έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος και δεν φοιτούν ακόμη
σε κάποια ανώτερη ή ανώτατη δημόσια σχολή.
5) Σοβαροί λόγοι υγείας:
α. των ίδιων των εκπαιδευτικών, των τέκνων ή/και συζύγων τους (μονάδες 5 για ποσοστό
αναπηρίας 50-66%, μονάδες 20 για ποσοστό 67-79% και μονάδες 30 για ποσοστό 80% και άνω),
β. των γονέων των ίδιων των εκπαιδευτικών (και όχι των συζύγων τους), που είναι δημότες
από διετίας και διαμένουν σε δήμο της περιοχής, όπου ζητείται η απόσπαση, (μονάδα 1 για
ποσοστό αναπηρίας 50-66% και μονάδες 3 για ποσοστό 67% και άνω),
γ. αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική
απόφαση την επιμέλειά τους (δικαστικοί συμπαραστάτες) (μονάδες 5).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας των τριών ως άνω περιπτώσεων
απαιτείται εν ισχύ γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή
Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), που εκδίδεται βάσει του Ενιαίου Κανονισμού
Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως ισχύει κάθε φορά (άρθρο 7 του ν. 3863/2010).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Για τις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις των σοβαρών λόγων υγείας η
μοριοδότηση δεν γίνεται προσθετικά εντός της ίδιας κατηγορίας στην περίπτωση που συντρέχει
λόγος μοριοδότησης σε περισσότερα του ενός συγγενικά άτομα.
δ. η θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση (μονάδες 3). Τη μοριοδότηση αυτή
λαμβάνουν και οι σύζυγοι των εκπαιδευτικών.
Για την απόδειξη του κριτηρίου αυτού απαιτείται βεβαίωση από Ειδικό Κέντρο
Εξωσωματικής Γονιμοποίησης δημόσιου ή ιδιωτικού.
6) Λοιποί λόγοι
Οι σπουδές του εκπαιδευτικού (μεταπτυχιακές ή για απόκτηση άλλου τίτλου Πανεπιστημίου
ή ΤΕΙ) σε σχολή που εδρεύει σε διαφορετική περιοχή από αυτήν όπου ανήκει οργανικά (μονάδες 2).
Οι μονάδες αυτές χορηγούνται για το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που βρίσκεται η σχολή όπου φοιτά ο εκπ/κός
κατά τον προβλεπόμενο χρόνο της φοίτησής του. Τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ Αττικής και Θεσσαλονίκης
αντιμετωπίζονται ενιαία). Για σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και για
απόκτηση διδακτορικού τίτλου δε χορηγούνται οι εν λόγω μονάδες.
2. ΔΗΛΩΣΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την απόδειξη των ανωτέρω κριτηρίων (συνολικής
υπηρεσίας, συνυπηρέτησης, εντοπιότητας, οικογενειακών λόγων και σοβαρών λόγων υγείας),
υποβάλλονται ως ακολούθως:
2.1 Πιστοποιητικά Δήμου
9
α) Πιστοποιητικά που αφορούν στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, συζύγους ή τέκνα
αυτών θα ληφθούν μέσω του Εθνικού Δημοτολογίου. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η λήψη των
στοιχείων των πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί, κατά την
υποβολή των αιτήσεων, να επαληθεύσουν τα στοιχεία Επώνυμο, Όνομα, Όνομα πατέρα, Όνομα
μητέρας και Ημερομηνίας γέννησης στο opsyd και του δημοτολογίου. Για τις περιπτώσεις που
υπάρχουν διαφοροποιήσεις οι οποίες οφείλονται στην καταγραφή του opsyd θα συμπληρώνεται
αίτημα αλλαγής στην οικεία Διεύθυνση. Στις περιπτώσεις που οφείλεται στο Πιστοποιητικό του
Δήμου θα απευθύνονται για τη διόρθωση στο Δήμο.
Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η λήψη των ανωτέρω στοιχείων οι εκπαιδευτικοί
θα ενημερωθούν προκειμένου να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το σχετικό
δικαιολογητικό στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά.
β) Πιστοποιητικά που αφορούν γονείς ή αδελφούς των εκπαιδευτικών θα περιλαμβάνονται
στα αρχείο που θα μεταφορτωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση.
γ) Πιστοποιητικά για την απόδειξη της εντοπιότητας, όταν τα δύο έτη από την κτήση
δημοτικότητας συγκεντρωτικά είναι σε δύο δήμους του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, πρέπει να περιλαμβάνεται
στο upload αρχείο.
2.2. Γνωματεύσεις Κ.Ε.Π.Α., Α/θμιας ή Β/θμιας Υγειονομικής επιτροπής.
Οι Γνωματεύσεις αυτές θα πρέπει να αποσταλούν από τους ενδιαφερόμενους
εκπαιδευτικούς σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «εμπιστευτικό πρωτόκολλο» στη Διεύθυνση
Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά, με συνημμένη απλή αίτηση, στην οποία θα αναφέρουν τα
στοιχεία τους (οπωσδήποτε τον ΑΜ) και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που υπέβαλαν στο
opsyd.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ! Για τα λοιπά δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται (π.χ. απόδειξη
συνυπηρέτησης, μόρια που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν συνάψει σύμφωνο
συμβίωσης κλπ.), υπάρχει δυνατότητα ανάρτησης μεταφόρτωσης/«ανεβάσματος» (upload) ενός (1)
αρχείου σε μορφή zip ή pdf μέχρι 8 ΜΒ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. Β., περ. 1.1.γ, ώστε να
συνεκτιμηθούν με τα υπόλοιπα στοιχεία που υπάρχουν στους ατομικούς φακέλους τους και να
ελεγχθεί τελικώς η ορθότητα των υποβληθεισών αιτήσεων.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
1. Οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω κατηγοριών αποσπώνται από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε
ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, κατά σειρά προτεραιότητας ως ακολούθως:
α) Όσοι ανήκουν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου
13 Π.Δ. 50/96, της παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 3194/2003 (Α’ 227), του άρθρου 17 του N. 3402/2005
(Α’ 258), των παρ. 1, 2 & 3 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (Α΄ 75) και του άρθρου 52 του Ν.
4115/2013 (Α΄24), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4403/16 (Α’ 125).
Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία διάταξη «Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους
εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) αναπήρου τέκνου, με ποσοστό
αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 (Α΄ 71)
επιφυλάσσει στους πολύτεκνους».
Για την ειδική κατηγορία της παρούσης παραγράφου, εκτός από τις Γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ
λαμβάνονται υπόψη και Γνωματεύσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής
επιτροπής.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται ένταξη στην ειδική κατηγορία ως γονείς
ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% επιλέγουν μόνο το συγκεκριμένο πεδίο και όχι το
πεδίο «πολύτεκνος».
10
β) Είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, της
ΕΥΠ καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης καθώς και θρησκευτικών
λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που
υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό
αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση (παρ. 1 του άρθρου
21 ν. 2946/2001 ΦΕΚ 224/8-10-2001 τ.Α΄ όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν.
4316/14 και παρ. 4, άρθρο 17 του Ν.3649/2008). Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και οι σύζυγοι των
ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, ύστερα από την επανασύσταση της
δημοτικής αστυνομίας με τις διατάξεις N. 4325/2015.
Για τις περιπτώσεις συζύγων στρατιωτικών, που τελούν «υπό μετακίνηση» και δεν είναι
γνωστός ο τόπος εργασίας τους, δε θα υποβληθούν αιτήσεις κατά την παρούσα διαδικασία. Οι
αιτήσεις δύνανται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά όταν καθίσταται γνωστός ο τόπος μετακίνησης και
θα εξετάζονται για την ολοκλήρωσή τους στο πλαίσιο ύπαρξης λειτουργικών αναγκών των σχολικών
μονάδων.
γ) Είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι
και μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων (άρθρο 93
παρ. 7 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.4071/2012, άρθρο
182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 και άρθρο 46 παρ. 7 του Ν. 2413/1996).
δ) Είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών και σύζυγοι του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ
(παρ. 3, άρθρου 47 ν. 2304/95, παρ. 3 άρθρου 50 ν.1756/1988 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1
του άρθρου 94 ν.4055/2012 και παρ. 20, άρθρου 19 ν.2386/1996).
ε) Είναι σύζυγοι μελών ΔΕΠ (άρθρο 44Α παρ. 12α του ν. 4115/2013).
στ) Είναι σύζυγοι επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε άγονες, απομακρυσμένες,
νησιωτικές και προβληματικές περιοχές [παρ. 2 της αριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875/8-6-2015 (ΦΕΚ 1078/
9-6-2015) Απόφασης του Υπουργού Υγείας].
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ! Σε περίπτωση που δε δηλωθεί ως πρώτη προτίμηση το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που
υφίσταται η συνυπηρέτηση δεν ισχύει η κατά προτεραιότητα απόσπαση.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις β, γ, δ και ε κατά προτεραιότητα αποσπάσεων, αν δεν
υπάρχουν λειτουργικά κενά στην περιοχή όπου συντρέχει ο λόγος της κατά προτεραιότητα
απόσπασης, η απόσπαση δύναται να πραγματοποιείται σε όμορη αυτής περιοχή. Γι’ αυτό
καλούνται οι εκπαιδευτικοί να δηλώνουν και περιοχές όμορες της περιοχής πρώτης προτίμησης,
εφόσον επιθυμούν. Η εξέταση των αιτήσεων απόσπασης των κατηγοριών αυτών θα γίνεται βάσει
των προτιμήσεων ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο πλαίσιο ύπαρξης λειτουργικών αναγκών.
Για τα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης οι αιτήσεις ικανοποιούνται εντός
των νομών αυτών και πέραν των προτιμήσεών τους, εάν δεν υφίστανται λειτουργικές ανάγκες στις
συγκεκριμένες προτιμήσεις τους.
2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
2.1. Στην περίπτωση α’ (ειδική κατηγορία μετάθεσης) για την απόδειξη των λόγων υγείας
αρκεί Γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής και όχι αποκλειστικά δευτεροβάθμιας ή
Κ.Ε.Π.Α., όπως απαιτείται με το νομικό πλαίσιο των μεταθέσεων και τα
δικαιολογητικά/γνωματεύσεις υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς ως ακολούθως:
α) Για Γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από:
ΚΕΠΑ θα πρέπει στην ηλεκτρονική αίτηση, αφού επιλεγεί το πεδίο «Ειδική κατηγορία», να
συμπληρωθούν τα πεδία: «Αριθμός Επιτροπής» και «Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ», χωρίς
καθέτους ή κενά και επομένως δεν θα υποβληθούν/αποσταλούν από τους
εκπαιδευτικούς,
11
Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή ή Β/θμια Υγειονομική επιτροπή, θα πρέπει να αποσταλούν
από τους ενδιαφερόμενους σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «εμπιστευτικό πρωτόκολλο»
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151
80 Μαρούσι), επισυνάπτοντας απλή αίτηση, στην οποία θα αναφέρουν σε ποιον/ποιους
αφορά η ασθένεια, τα στοιχεία τους (οπωσδήποτε τον ΑΜ) και τον αριθμό πρωτοκόλλου της
αίτησης που υπέβαλαν στο opsyd.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αφορούν για ένταξη σε ειδική κατηγορία (κατά
προτεραιότητα απόσπαση) και όχι σε μοριοδότηση.
β) Η απόδειξη της πολυτεκνίας προκύπτει από το Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης και από τη βεβαίωση που έχει εκδοθεί από την ΑΣΠΕ, για την οποία θα πρέπει οι
εκπαιδευτικοί να αναγράφουν τον αριθμό ΑΣΠΕ στην αίτηση. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν
σπουδάζοντα τέκνα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία (άρθρο 6 παρ 1-3 του Ν.3454/2006)
συνυποβάλλονται αντίστοιχα δικαιολογητικά (upload).
Και για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις τα απαιτούμενα στοιχεία του Πιστοποιητικού
οικογενειακής κατάστασης, θα ληφθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ίδιο Κεφάλαιο στην
Ενότητα Α΄ παρ. 2.1.
2.2. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (β, γ, δ και ε) των εκπαιδευτικών που θέλουν να υπαχθούν
στην κατηγορία των κατά προτεραιότητα αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί μεταφορτώνουν τα σχετικά
δικαιολογητικά στην αίτηση απόσπασης και ο έλεγχος από τις ΔΠΕ/ΔΔΕ θα γίνει βάσει των
δικαιολογητικών αυτών και του φακέλου που τηρείται για κάθε εκπαιδευτικό και δεν θα
διαβιβαστούν στις Διευθύνσεις Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης –Τμήματα Γ’ αντίστοιχα – του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πλην
των αιτήσεων που αφορούν σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις υπαγωγής σε κατά προτεραιότητα
απόσπαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
1. Αποσπάσεις σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης
Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), Σχολικές Μονάδες Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ)
Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να
υποβάλουν αίτηση απόσπασης για ΚΕΔΔΥ, ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ, σχολικές μονάδες Κωφών /
Τυφλών και ΕΕΕΕΚ για το σχολικό ή διδακτικό έτος 2017-2018, καλούνται να υποβάλουν την αίτησή
τους εντός των προθεσμιών που ορίζονται και με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο Α΄
της παρούσης.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ),
σύμφωνα του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), έχουν εκπαιδευτικοί των παρακάτω
περιπτώσεων:
Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους
τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση
στην ΕΑΕ. Η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται με:
αα) Διδακτορικό Δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής, ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή
ββ) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή
12
γγ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένο
ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή
δδ) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της
αλλοδαπής με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ.
εε) Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, πέραν των ανωτέρω, η εξειδίκευση στην ΕΑΕ
αποδεικνύεται επιπροσθέτως με πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα στην «ΕΑΕ»
ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την
«Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε
χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία».
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης απόσπασης περιγράφεται στο Κεφάλαιο Β΄ της
παρούσης, ενώ για τα κριτήρια μοριοδότησης εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη Γενική Εκπαίδευση
όπως ορίζεται στο άρθρο 28 παρ. 2α
του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α/17-09-2013) και τα οποία
περιγράφονται στο Κεφάλαιο Γ’.
Κατά την υποβολή της αίτησης απόσπασης, οι εκπαιδευτικοί δύνανται να επιλέξουν μέχρι
και πέντε (5) προτιμήσεις για κάθε ένα τύπο απόσπασης σε ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ,
Σχολεία Κωφών – Τυφλών.
Για Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. από τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δικαίωμα υποβολής
αίτησης έχουν μόνο όσοι ανήκουν στον κλάδο ΠΕ 70 με προσόντα στην Ειδική Αγωγή, οι οποίοι
δύνανται να επιλέξουν μέχρι και 5 ΕΕΕΕΚ.
Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εφόσον επιθυμούν να αποσπαστούν για τις ανάγκες
των ΕΕΕΚ θα δηλώσουν τα αντίστοιχα ΠΥΣΔΕ ΣΜΕΑΕ.
Η αίτηση που θα υποβληθεί με την παρούσα εγκύκλιο για ΚΕΔΔΥ, ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ,
Σχολεία Κωφών - Τυφλών και ΕΕΕΕΚ δεν θα εξετάζεται στην περίπτωση που ικανοποιηθεί τυχόν
αίτηση για απόσπαση σε υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Επίσης, εφόσον ικανοποιηθεί αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικών σε ΚΕΔΔΥ, ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
για ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, δεν θα εξετάζονται αιτήσεις απόσπασης που έχουν υποβληθεί για Μουσικά,
Καλλιτεχνικά, Εκκλησιαστικά σχολεία ή από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.
Οι αποσπάσεις σε ΚΕΔΔΥ προηγούνται εκείνων σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης για ΚΕΔΔΥ, ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ
και ΕΕΕΕΚ οι εκπαιδευτικοί που δεν διαθέτουν κανένα από τα παραπάνω προσόντα.
Ως προς τα κωλύματα απόσπασης ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 2, του κεφ. Β’ της
παρούσης.
Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφ. Β’
της παρούσης.
Σε περίπτωση όμως που υπάρχει υπέρβαση του ανωτέρω ορίου των 8ΜΒ, οι εκπαιδευτικοί
αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμό
τους και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις
Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε., Τμήματα Γ’ του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης στην Ειδική Αγωγή για το σχολικό έτος
2016-2017 δεν θα υποβάλλουν εκ νέου τα δικαιολογητικά που αφορούν στα κριτήρια ένταξης
στην ΕΑΕ.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την επικύρωση των αιτήσεων από τις αρμόδιες
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, θα αποσταλούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις Διευθύνσεις
Διοίκησης Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ / Τμήματα Γ΄, μόνο τα δικαιολογητικά που αφορούν σε
αμφισβητούμενες περιπτώσεις μοριοδότησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ΄ της
παρούσας εγκυκλίου.
Στα ΚΕΔΔΥ δικαίωμα απόσπασης έχουν οι εκπαιδευτικοί των ακόλουθων κλάδων:
ΠΕ60 – Νηπιαγωγών
ΠΕ70– Δασκάλων
ΠΕ02 – Φιλολόγων
13
ΠΕ03 – Μαθηματικών
ΠΕ11 – Καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
Για τους εκπαιδευτικούς που αιτούνται την κατά προτεραιότητα απόσπασή τους ισχύουν τα
αναγραφόμενα στο Κεφ. Γ΄ ενότ. Β. της παρούσης.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Με τη διαδικασία της παρούσας εγκυκλίου εξετάζονται οι παρακάτω τύποι αιτήσεων:
i. Των ενδιαφερομένων που επιθυμούν απόσπαση από σχολείο Γενικής εκπαίδευσης σε
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. της ίδιας περιοχής μετάθεσης.
ii. Των ενδιαφερομένων που επιθυμούν απόσπαση από σχολείο Γενικής εκπαίδευσης σε
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. άλλης περιοχής μετάθεσης.
iii. Των ενδιαφερομένων που επιθυμούν μετάθεση από Σ.Μ.Ε.Α.Ε ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. μιας
περιοχής μετάθεσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. άλλης περιοχής μετάθεσης.
2. Με την αίτηση συνυποβάλλονται:
αα) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες έχουν τα κατά το νόμο προσόντα
σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016. Σε περίπτωση ξένων τίτλων σπουδών,
συνυποβάλλεται υποχρεωτικά η επίσημη μετάφρασή τους (πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας),
καθώς και σχετική ισοτιμία από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
ββ) Για τους διδακτορικούς τίτλους, θα συνυποβάλλεται περίληψη του περιεχομένου της
διδακτορικής διατριβής ενώ για τους μεταπτυχιακούς τίτλους, θα αποστέλλεται το αναλυτικό
πρόγραμμα σπουδών από το οποίο προκύπτει ότι, τουλάχιστον το 50% του συνόλου των
μαθημάτων που παρακολούθησε ο εκπαιδευτικός, είναι μαθήματα Ειδικής Αγωγής με βάση τον
τίτλο και το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος καθώς και περίληψη της μεταπτυχιακής διατριβής
που εκπονήθηκε.
γγ) Για τη διαπίστωση διδακτικής προϋπηρεσίας σε δομές ΕΑΕ δεν απαιτείται αποστολή
βεβαίωσης από τους εκπαιδευτικούς, καθώς οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης θα καταχωρούν, με ευθύνη τους, σε ξεχωριστό πεδίο στην ηλεκτρονική αίτηση κάθε
εκπαιδευτικού το συνολικό χρόνο διδακτικής εμπειρίας σε δομές ΕΑΕ κατόπιν ελέγχου του
προσωπικού φακέλου. Εφιστάται η προσοχή των Διευθύνσεων κατά τη συμπλήρωση του
ανωτέρω πεδίου, η οποία είναι υποχρεωτική, καθώς θα επέχει τη θέση βεβαίωσης διδακτικής
εμπειρίας. Σημειώνεται ότι, ως ημερομηνία έναρξης του διδακτικού έτους στις μονάδες Ειδικής
Αγωγής λαμβάνεται η 1η
 Σεπτεμβρίου, με λήξη την 21η
 Ιουνίου του επόμενου έτους, (για τα
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. με λήξη την 30η
Ιουνίου του επόμενου έτους).
Επισήμανση: Ως διδακτική εμπειρία στην Ε.Α.Ε. υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων
σε Κ.Δ.Α.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., σε Τμήματα Ένταξης, σε προγράμματα
παράλληλης στήριξης, σε προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι, όπως προβλέπεται από το άρθρο 56
παρ. 3γ του ν. 3966/2011 ή σε εκπαιδευτικές δομές Ε.Α.Ε. όπως αυτές ορίζονται με τις διατάξεις της
περίπτωσης γ) της παραγράφου 4, του άρθρου 6, του ν.3699/2008, εφόσον η διδακτική υπηρεσία
σε αυτές αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα.
3. Οι αποσπάσεις σε ΚΕΔΔΥ αφορούν σε σχολικό και όχι σε διδακτικό έτος.
4. Πιστοποιημένη γνώση ΕΝΓ και γραφής Braille
Οι εκπαιδευτικοί που αιτούνται απόσπαση σε ΣΜΕΑΕ κωφών ή τυφλών, πρέπει, πέραν των
προσόντων ΕΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν.
3699/2008 (Α’ 199), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 9 του άρθρου 28 του Ν.
4186/2013, να διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας των Κωφών ή
της Γραφής Braille των τυφλών αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να συνυποβάλουν
σχετικό πιστοποιητικό στο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ απόσπασης, με τη διαδικασία της παρούσας εγκυκλίου.
14
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν.4186/2013, όπως
συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4452/2017 (Α’ 17), αρμόδιος φορέας
πιστοποίησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ) και της γραφής Braille είναι ο Εθνικός
Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Ωστόσο, μέχρι
τη συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής, η επάρκεια γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και
της γραφής Braille θα πιστοποιείται με βεβαιώσεις:
Α) για την Ε.Ν.Γ. από:
1) την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και
2) το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης μονάδας Αγωγής Κωφών του
Πανεπιστημίου Πατρών
Β) για τη γραφή Braille από:
1) την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών
2) το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών
3) το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με βεβαίωση που
θα πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης
στον κώδικα Braille»
4) από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
με κατεύθυνση Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής
παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille».
Επισήμανση: Δεν θα γίνονται δεκτές βεβαιώσεις παρακολούθησης από τις οποίες δεν
αποδεικνύεται η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille
κατά τα ανωτέρω.
2. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Μουσικά Σχολεία.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στα Μουσικά Σχολεία έχουν:
α) Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικών ειδικοτήτων, οι οποίοι θα έχουν
συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ως μόνιμοι,
αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι) έως 31 Αυγούστου 2017.
β) Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μουσικής παιδείας (ΠΕ16-ΤΕ16) οι
οποίοι έχουν τους παρακάτω κατά μάθημα αναφερόμενους τίτλους σπουδών και πενταετή
τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ως μόνιμοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι) έως 31
Αυγούστου 2017:
Ι. Μάθημα των Θεωρητικών της Μουσικής (Μουσική θεωρία και πράξη):
Πτυχίο αντίστιξης ή φούγκας ή δίπλωμα σύνθεσης. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς
διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.
ΙΙ. Μάθημα της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής:
Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς
διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.
ΙΙΙ. Μάθημα της Διεύθυνσης Χορωδιακών και Ορχηστρικών Συνόλων:
Τίτλοι σπουδών αντιστοίχου ειδικότητας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένοι
από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α/ ΔΟΑΤΑΠ. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα παραπάνω τυπικά προσόντα
είναι δυνατό να προταθούν κατά την κρίση της καλλιτεχνικής επιτροπής, εκπαιδευτικοί που
έχουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα του αντικειμένου «Θεωρητικά της Μουσικής» και
τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.
IV. Μάθημα των Ευρωπαϊκών Μουσικών Οργάνων:
Δίπλωμα ή πτυχίο του σχετικού οργάνου. Τεκμηριωμένη ενασχόληση με το προς διδασκαλία
αντικείμενο τουλάχιστον πέντε ετών.
V. Μάθημα των Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων:
15
Δίπλωμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Τεκμηριωμένη γνώση- ενασχόληση με το
παραδοσιακό όργανο τουλάχιστον πέντε ετών.
γ) Καθηγητές μουσικής, οι οποίοι διορίστηκαν σε Μουσικά σχολεία, έχουν δικαίωμα
υποβολής αίτησης απόσπασης για άλλο μουσικό σχολείο, εφόσον έχουν υπηρετήσει την
κατεχόμενη οργανική θέση, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά όλων των ανωτέρω.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH Ι: Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ζητήσουν απόσπαση μόνον για τα σχολεία στα
οποία είχαν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν βάσει των προσόντων τους κατά το διορισμό τους,
και συνεπώς όσοι εκπ/κοί μουσικής παιδείας έχουν διοριστεί και τοποθετηθεί αποκλειστικά σε
Μουσικά Σχολεία βάσει συγκεκριμένων ΦΕΚ διορισμού, μπορούν να υποβάλουν αίτηση
απόσπασης μόνο για τα Μουσικά Σχολεία και τους φορείς.
 Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 7α
του
Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ16, απόφοιτοι Ωδείου, οι οποίοι
διορίστηκαν από το 2006 και μετέπειτα με προϋπηρεσία 30μήνου και τοποθετήθηκαν
αποκλειστικά σε Μουσικά Σχολεία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης μόνο για τα
Μουσικά Σχολεία και τους φορείς.
Όσοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις δύνανται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση
μέσω του συστήματος ΟΠΣΥΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. Β΄ της παρούσας εγκυκλίου.
Η αίτηση του εκπαιδευτικού θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό
σημείωμα, φάκελο δικαιολογητικών (και στην περίπτωση των ξενόγλωσσων φωτοαντίγραφα
επικυρωμένης μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα) για την απόδειξη των απαιτούμενων
προσόντων και αναλυτικό πίνακα των δικαιολογητικών αυτών. Για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις
και βιβλία, αρκεί φωτοαντίγραφο του εξωφύλλου και της πρώτης σελίδας.
Τα παραπάνω (βιογραφικό σημείωμα και σχετικά δικαιολογητικά) θα επισυναφθούν
ηλεκτρονικά στην αίτηση απόσπασης του εκπαιδευτικού , όπου πριν την «Οριστική Καταχώριση»,
πρέπει να μεταφορτώσει «ανεβάσει» (upload) τα δικαιολογητικά στην αίτησή του σε ένα (1) αρχείο
zip ή pdf μέχρι 8 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο (Κεφ.Β΄).
Mόνο σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του ορίου μεταφόρτωσης, λόγω πληθώρας
δικαιολογητικών, δύναται να γίνει αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών στην
ηλεκτρονική δ/νση του πρωτοκόλλου του ΥΠΠΕΘ (protocol@minedu.gov.gr) με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο θέμα του οποίου θα αναφέρεται το είδος αίτησης (απόσπαση σε
Μουσικά Σχολεία) και στο κείμενο το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, ο αριθμός πρωτοκόλλου
της αίτησής του και τα επισυναπτόμενα. Τα ανωτέρω θα μνημονεύονται και στις παρατηρήσεις της
ηλεκτρονικής αίτησης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH ΙΙ: Τα δικαιολογητικά, τα οποία θα συνοδεύουν τις αιτήσεις απόσπασης για τα
Μουσικά Σχολεία, θα πρέπει να είναι απολύτως σχετικά με το αντικείμενο το οποίο καλούνται οι
προς απόσπαση εκπαιδευτικοί να διδάξουν στα Μουσικά Σχολεία ή τη μουσική και τις τέχνες.
 Σε περίπτωση που έχει κατατεθεί/αποσταλεί φάκελος με δικαιολογητικά και βιογραφικό
κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης μετάθεσης ή και απόσπασης σε Μουσικά Σχολεία για το
έτος 2016 καθώς και για τις μεταθέσεις έτους 2017 σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.26586/Ε2/16-02-
2017 εγκύκλιο μεταθέσεων, δεν θα επισυναφθούν εκ νέου πλην της περίπτωσης νέων στοιχείων
ή δικαιολογητικών.
 Τα ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.
 Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά.


 Κατά τον έλεγχο η οικεία Δ/νση Δ.Ε. συμπληρώνει τα στοιχεία που αφορούν την
εκπαιδευτική υπηρεσία, άδειες, αποσπάσεις σε φορείς, διδακτική εμπειρία, κλπ του αιτούντος
εκπαιδευτικού.
16
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερωθούν σχετικά με τα υφιστάμενα
λειτουργικά κενά των Μουσικών Σχολείων, τα οποία καταχωρήθηκαν από τις Δ/νσεις
Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 73907/Ε2/5-5-2017 εγκύκλιο, μέσω της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://inventory.minedu.gov.gr/. Επισημαίνουμε να μην
περιλαμβάνουν στις προτιμήσεις τους Μουσικά Σχολεία στα οποία δεν έχουν προκηρυχθεί
κενές λειτουργικές θέσεις στον κλάδο τους.
2. Οι εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει να αποστέλλουν δικαιολογητικά που δεν κρίνονται
απαραίτητα για τη διαμόρφωση κρίσης όπως απολυτήρια Λυκείου, απολυτήρια Στρατού,
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που δεν αφορούν τα εν λόγω σχολεία κτλ.
3. Θα πρέπει επίσης να ελέγχεται προσεκτικά από τις Δ/νσεις Δ.Ε. η διδακτική προϋπηρεσία σε
σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ, η δυνατότητα των εκπαιδευτικών για
απόσπαση και τυχόν κωλύματα, τα οποία θα πρέπει να συμπληρώνονται στην ενότητα
«Εισήγηση Προϊσταμένου» της ηλεκτρονικής αίτησης του εκπαιδευτικού.

 Η απόσπαση στα Μουσικά Σχολεία γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), προκειμένου να γνωμοδοτήσει, λαμβάνει
υπόψη τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, την προηγούμενη
διδακτική εμπειρία στα Μουσικά Σχολεία, την επιστημονική συγκρότηση και γενικά τα αυξημένα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ενώ για τους εκπαιδευτικούς μουσικής παιδείας ζητά τη γνώμη
της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων.
 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210 3442235 (κ.
Αγγ. Φραϊδάκη) και 210 3442253 (κ. Θεοδώρα Ρηγοπούλου).
3. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ. Ε. σε Καλλιτεχνικά Σχολεία
Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στα Καλλιτεχνικά Σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή διδακτική
υπηρεσία σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ως μόνιμοι, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι) έως 31 Αυγούστου 2017.
Όσοι πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση,
μέσω του συστήματος ΟΠΣΥΔ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφ. Β΄ της παρούσας εγκυκλίου.
Η αίτηση απόσπασης θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
φάκελο δικαιολογητικών (και στην περίπτωση των ξενόγλωσσων φωτοαντίγραφα επικυρωμένης
μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα) για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων και αναλυτικό
πίνακα των δικαιολογητικών αυτών. Για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και τα βιβλία, αρκεί
φωτοαντίγραφο του εξωφύλλου και της πρώτης σελίδας.
Τα παραπάνω (βιογραφικό σημείωμα και σχετικά δικαιολογητικά) θα επισυναφθούν
ηλεκτρονικά στην αίτηση απόσπασης των εκπαιδευτικών, όπου πριν την «Οριστική Καταχώριση»,
πρέπει να μεταφορτώνουν/«ανεβάζουν» (upload) τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους σε ένα (1)
αρχείο zip ή pdf μέχρι 8 ΜΒ, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο (κεφ. Β’).
Μόνο σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση του ορίου μεταφόρτωσης λόγω πληθώρας
δικαιολογητικών, δύναται να γίνει αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του πρωτοκόλλου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (protocol@minedu.gov.gr) με μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, στο θέμα του οποίου θα αναφέρεται το είδος αίτησης (απόσπαση σε Καλλιτεχνικά
Σχολεία) και στο κείμενο το ονοματεπώνυμο του εκπαιδευτικού, ο αριθμός πρωτοκόλλου της
αίτησης απόσπασης και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Τα ανωτέρω θα πρέπει να
αναφέρονται και στις παρατηρήσεις της ηλεκτρονικής αίτησης.
17
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH: Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις απόσπασης για τα
Καλλιτεχνικά Σχολεία θα πρέπει να είναι απολύτως σχετικά με το αντικείμενο το οποίο καλούνται
οι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί να διδάξουν στα Καλλιτεχνικά Σχολεία ή τις τέχνες.
 Σε περίπτωση που έχει κατατεθεί/αποσταλεί φάκελος με δικαιολογητικά και βιογραφικό
κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης μετάθεσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για τα έτη 2016 ή 2017
ή για τις αποσπάσεις σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το έτος 2016-17, δεν θα επισυναφθούν εκ νέου,
πλην της περίπτωσης νέων στοιχείων ή δικαιολογητικών.
 Τα ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά δε θα επιστρέφονται.
 Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά.
Κατά τον έλεγχο, η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμπληρώνει τα
στοιχεία που αφορούν σε εκπαιδευτική υπηρεσία, άδειες, αποσπάσεις σε φορείς, διδακτική
εμπειρία κ.τ.λ. του αιτούντος εκπαιδευτικού.
Η απόσπαση στα Καλλιτεχνικά Σχολεία γίνεται με απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, προκειμένου να γνωμοδοτήσει, λαμβάνει υπόψη τις
μεταπτυχιακές σπουδές, την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, την προηγούμενη διδακτική εμπειρία
στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, την επιστημονική συγκρότηση και γενικά τα αυξημένα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα, ενώ για τους εκπαιδευτικούς καλλιτεχνικών μαθημάτων δύναται να ζητά τη
γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερωθούν σχετικά με τα υφιστάμενα
λειτουργικά κενά στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, τα οποία καταχωρίσθηκαν από τις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 73907/Ε2/5-5-2017 εγκύκλιο, μέσω της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://inventory.minedu.gov.gr/.
Επισημαίνουμε να μην περιλαμβάνουν στις προτιμήσεις τους Καλλιτεχνικά Σχολεία στα οποία
δεν έχουν προκηρυχθεί κενές λειτουργικές θέσεις στον κλάδο τους.
2. Οι εκπαιδευτικοί δεν θα πρέπει να αποστέλλουν δικαιολογητικά που δεν είναι απαραίτητα για
τη διαμόρφωση κρίσης, όπως απολυτήρια Λυκείου, απολυτήρια Στρατού, βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας που δεν αφορούν τα εν λόγω σχολεία κτλ.
3. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά τη διδακτική
προϋπηρεσία σε σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ, τη δυνατότητα των
εκπαιδευτικών για απόσπαση και τυχόν κωλύματα, τα οποία θα πρέπει να συμπληρώνονται στην
ενότητα «Εισήγηση Προϊσταμένου» της ηλεκτρονικής αίτησης του εκπαιδευτικού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 210 3442280 (κ. Ε.
Μπιγέρη).
4. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης σε Σχολεία της
Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02
Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04.01 Φυσικών, ΠΕ04.02 Χημικών, ΠΕ04.04 Βιολόγων, ΠΕ05
Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ09 Οικονομολόγων,
ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.01 ή ΤΕ16.01 Μουσικής (οι οποίοι είναι κάτοχοι Διπλώματος
Βυζαντινής Μουσικής- σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.3848/2010) και ΠΕ 19-20
Πληροφορικής, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση.
Σημειώνεται, ότι στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής
Ακαδημίας, λόγω του ειδικού καθεστώτος, δε μπορούν να αποσπαστούν γυναίκες εκπαιδευτικοί.
18
Για τις αποσπάσεις σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης οι
εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μέχρι και τέσσερα σχολεία. Σε περίπτωση που οι
εκπαιδευτικοί επιθυμούν συνεξέταση των αιτήσεων τους, έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τα
ίδια (μέχρι 4) σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης είτε με, είτε χωρίς συνεξέταση.
Η αίτηση θα καταχωρισθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην §1 του
Κεφ. Β’ της παρούσης.
Επισημαίνεται ότι οι αποσπάσεις στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης είναι αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα σχολεία, μπορείτε να
απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210 3442445, 210 3442412, και 210 3342559.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου