Κυριακή 14 Μαΐου 2017

«Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 – προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος»

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου.
1. Ωρολόγια προγράμματα
2. Κατανομή τμημάτων
3. Ωράριο εκπαιδευτικών
4. Αναθέσεις μαθημάτων
5. Αντισταθμιστικοί - Υποστηρικτικοί θεσμοί
6. Επιμορφωτικές δράσεις
7. Διδακτικά Βιβλία
8. Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου
9. Αλλαγή ονομασίας σχολείων στο πληροφοριακό σύστημα mySchool.
10. Παραρτήματα Δημοτικών Σχολείων


Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου προγράμματος
1. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των 4/θέσιων και άνω
Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων :
2. Ορισμός Υπεύθυνου Ολοημέρου
3. Πρωινή Ζώνη
4. Αναστολή λειτουργίας Ολοήμερου τμήματος και Πρωινής Ζώνης
5. Σίτιση – Χαλάρωση στο ολοήμερο πρόγραμμα
6. Έντυπα και διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος
7. Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος myschool

Α. Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου.
Η Διεύθυνση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Α/θμιας Εκπαίδευσης του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. με την παρούσα εγκύκλιο θέτει υπόψη των Στελεχών της Εκπαίδευσης και των
Συλλόγων Διδασκόντων θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και μαθησιακή
διαδικασία, προκειμένου τα δημοτικά σχολεία της χώρας να προγραμματίσουν το
εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2017-2018.
1. Ωρολόγια προγράμματα
Τα Ωρολόγια Προγράμματα των Δημοτικών Σχολείων συντάσσονται με βάση:
α. Τη με αριθμ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα:
«Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» (ΦΕΚ 1324/2016
τ. Β΄). Ισχύει για τα 4/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία.
β. Τις με αριθμ. Φ.12.1/545/85812/Γ1/31-8-2005, (ΦΕΚ 1280/2005 τ.Β΄) και
Φ12/79/51/33/14-1-2000 (ΦΕΚ 43 Α΄/2000) Υπουργικές Αποφάσεις. Ισχύουν για τα 2/θέσια
και 1/θέσια Δημοτικά Σχολεία.
γ. Τη με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006,(ΦΕΚ 1139/2006 τ.Β΄) Υπουργική
Απόφαση. Ισχύει για τα 3/θέσια Δημοτικά Σχολεία.
δ. Τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία ακολουθούν το εκάστοτε ισχύον αναλυτικό και
ωρολόγιο πρόγραμμα των αντίστοιχων τύπων δημοσίων σχολείων(αρ. 4 παρ.1 του
Ν.682/77- ΦΕΚ 244/1977 Α΄)
Παρέκκλιση από τα ανωτέρω επιτρέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του
άρθρου 4 του Ν.682/77 - ΦΕΚ 244/1977 Α', όπως αντικαταστάθηκε με την περ.11 του
ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/2016 Α’) σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ.
99118/Δ1/16-6-2016 (ΦΕΚ 1956/2016 Β΄) απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
ε. Στη σύνταξη του εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος και στη στελέχωση,
λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των Ολοήμερων Τμημάτων που θα λειτουργούν έως το τέλος
του ωραρίου καθώς και οι σχετικές προβλέψεις της με αριθμ. πρωτ.
Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υ.Α (ΦΕΚ 1324/2016 τ.Β΄).
2. Κατανομή τμημάτων
Η αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό στα δημοτικά σχολεία προβλέπεται στις
Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006, (ΦΕΚ 1507/2006 τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών-Παιδείας και Θρησκευμάτων (νυν ΥΠ.Π.Ε.Θ.).
Στα δημοτικά σχολεία κάθε μάθημα διδάσκεται αποκλειστικά από έναν μόνο
εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων ή από έναν εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας
όταν πρόκειται για τα μαθήματα ειδικοτήτων που προβλέπονται στο ισχύον ωρολόγιο
πρόγραμμα. Εξαίρεση αποτελούν τα διδακτικά αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής
(Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή) και η Ευέλικτη Ζώνη, τα οποία μπορούν να
ανατίθενται σε περισσότερους από έναν εκπαιδευτικούς.
3
Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζεται ως υπεύθυνος για κάθε ένα από τα
λειτουργούντα τμήματα αποκλειστικά ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων
στον οποίο ανατίθενται κατά προτεραιότητα τα διδακτικά αντικείμενα του κλάδου ΠΕ70
Δασκάλων που προβλέπονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης του.
Προτείνεται ως παιδαγωγικά ορθό ο χρόνος ανάληψης τμήματος από
εκπαιδευτικό να μην υπερβαίνει τη συνεχόμενη διετία. Η ανάληψη του ίδιου τμήματος
από εκπαιδευτικό για τρίτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων παιδαγωγικά τεκμηριωμένη
και με τη σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η
ανάληψη τμήματος από τον ίδιο εκπαιδευτικό πέραν της τριετίας, συνεχόμενης ή μη.
Συνιστάται να αποφεύγεται η κατ’ εξακολούθηση ανάληψη των ίδιων τάξεων ή
κύκλου τάξεων (π.χ. Α’ – Β’ Δημοτικού) από τον ίδιο εκπαιδευτικό.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων, με σχετική απόφασή του, καθορίζει τα κριτήρια για
την κατανομή τμημάτων και τάξεων, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους ιδιαιτερότητες
της σχολικής μονάδας. Η υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών (π.χ. χρόνια
υπηρεσίας, οργανικά τοποθετημένος/-η, αναπληρωτής/-τρια, αποσπασμένος/-η,) δεν
μπορεί να αποτελεί κριτήριο για την κατανομή των τμημάτων και των τάξεων ανάμεσα
στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού.
Στα Ιδιωτικά Σχολεία ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα καθορίζεται από τις
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 14 του Ν.682/1977 - ΦΕΚ 244/1977 Α', όπως ισχύει.
3. Ωράριο εκπαιδευτικών
Όλοι οι εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών και υποδιευθυντών,
εφαρμόζουν και τηρούν το προβλεπόμενο από το άρθρο 9 του Ν.2517/1997, (ΦΕΚ
160/1997 τ.Α’) διδακτικό τους ωράριο.
Αυτό, σε καμία περίπτωση, δεν παραβιάζει τη σχετική διάταξη του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ
167/1985 τ.Α’), άρθρο 13, παρ. 8, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται
να παραμείνει στο σχολείο πέραν των 6 ωρών.
Η διαδικασία συμπλήρωσης ωραρίου των εκπαιδευτικών γίνεται σύμφωνα με την
παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν. 4386 /2016 (ΦΕΚ 83/2016 τ .Α’).
Επισημαίνεται ότι οι Δ/ντές των σχολικών μονάδων φροντίζουν ώστε όλοι οι
εκπαιδευτικοί να καλύπτουν πλήρως το διδακτικό τους ωράριο εντός του
προβλεπόμενου 6ώρου.
4. Αναθέσεις μαθημάτων
Τα διδακτικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Δημοτικό Σχολείο από εκπαιδευτικούς
κλάδου ΠΕ70 είναι τα εξής: Θρησκευτικά, Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Μελέτη
Περιβάλλοντος, Γεωγραφία, Φυσικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Ευέλικτη Ζώνη.
Το μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης μπορεί να διδάσκεται και από εκπαιδευτικούς
όλων των ειδικοτήτων, αφού έχουν ικανοποιηθεί κατά προτεραιότητα οι ανάγκες
σε διδακτικές ώρες του γνωστικού αντικειμένου τους στις σχολικές μονάδες της
οικείας Διεύθυνσης Π.Ε. (ΥΑ Φ12/657/70691/Δ1 ΦΕΚ 1324/2016 «Ωρολόγιο
Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου»)
Η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής, της Φυσικής
Αγωγής, των ΤΠΕ και της Ξένης Γλώσσας στο ωρολόγιο πρόγραμμα ανατίθεται σε
εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης του
προγράμματος από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων, η διδασκαλία των
4
γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής και της Φυσικής Αγωγής δύναται να
ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70. Ειδικότερα, για τα 4/θέσια και 5/θέσια
Δημοτικά Σχολεία η διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου των ΤΠΕ, σε περιπτώσεις
αδυναμίας κάλυψης του ωρολογίου προγράμματος από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης
ειδικότητας, δύναται να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 οι οποίοι διαθέτουν
πιστοποίηση Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ. (ΥΑ Φ12/657/70691/Δ1 ΦΕΚ 1324/2016 «Ωρολόγιο
Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου»)
Διευκρινιστικές οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της δεύτερης ξένης γλώσσας
στο Δημοτικό Σχολείο περιλαμβάνονται στην με αριθμ. πρωτ. Φ52/69055/Δ1/27-4-2017
εγκύκλιο του YΠ.Π.Ε.Θ.
5. Αντισταθμιστικοί - Υποστηρικτικοί θεσμοί
Για τη φοίτηση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς
και για θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης των
Δημοτικών Σχολείων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 όπως ισχύει, του Ν. 3699/2008
(ΦΕΚ 199/2008 Α΄) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες», στην Υ.Α. 27922/Γ6/8-3-2007 (ΦΕΚ 449/2007 Β') «Καθορισμός των
ιδιαιτέρων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί
σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και στα τμήματα ένταξης», στην εγκύκλιο
Γ6/15894/14-2-2006 «Φάκελοι ατομικών στοιχείων», στην Υ.Α. 102357/Γ6/1-10-2002 (ΦΕΚ
1319/2002 Β΄) «Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τμήματα Ένταξης»,
στην Υ.Α. 17812/Γ6/12-2-2014 (ΦΕΚ 315/2014 Β΄) «Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και
καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών», στην παρ. 5
του άρθρου 82 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/2016 Α') «Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 11 του Ν.4452/2017(ΦΕΚ 17Α΄)
«Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» στην ΥΑ 172877/Δ3/17-10-2016 "Καθορισμός διαδικασίας
σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης" (ΦΕΚ
3561/Β/2016).
Στις περιπτώσεις της περ. β της παρ.2 του άρθρου 11 του ΠΔ 200/1998 (ΦΕΚ 161/1998
τ. Α') και της περ. η, της παρ. 2 του άρθρο 13 του ΠΔ 201/1998 (ΦΕΚ 161/1998 τ. Α')
ανήκουν και οι περιπτώσεις μαθητών των οποίων οι γονείς αιτούνται πρόωρη αποχώρηση
ή καθυστερημένη προσέλευση στο πρόγραμμα του σχολείου για λόγους ιατρικής
υποστήριξης ή θεραπευτικής παρέμβασης των μαθητών, κατόπιν βεβαίωσης από δημόσιο
φορέα, από την οποία προκύπτει με ακρίβεια η ανάγκη της ανωτέρω απουσίας και ο
ακριβής χρόνος αυτής. Επισημαίνεται, ότι τόσο ο φορέας που εκδίδει την βεβαίωση, όσο
και ο φορέας υλοποίησης της θεραπευτικής παρέμβασης ή ιατρικής υποστήριξης πρέπει να
είναι δημόσιοι φορείς.
6. Επιμορφωτικές δράσεις
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε. οργανώνουν και υλοποιούν
επιμορφωτικές συναντήσεις (παιδαγωγικές συσκέψεις, ημερίδες και σεμινάρια) των
εκπαιδευτικών των σχολείων της Περιφέρειάς τους, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο
άρθρο 14 του ΠΔ 201/1998 (ΦΕΚ 161/1998 τ. Α΄), καθώς και στη με αριθμ.
Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/2002 τ. Β΄), Υπουργική Απόφαση.
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικοτήτων προκειμένου να προγραμματίσουν τις
επιμορφωτικές τους δράσεις στις σχολικές μονάδες της Δημοτικής Εκπαίδευσης,
συνεργάζονται με τους Σχολικούς Συμβούλους της Δημοτικής Εκπαίδευσης για τον
5
καλύτερο συντονισμό του έργου τους. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικοτήτων μπορούν επίσης
να διοργανώνουν από κοινού με τους Σχολικούς Συμβούλους Δημοτικής Εκπαίδευσης
επιμορφωτικές ημερίδες σε θεματικές που αφορούν στο σύνολο των εκπαιδευτικών, ώστε
να περιορίζεται η ανάγκη απουσίας εκπαιδευτικών από τις σχολικές μονάδες και να μη
διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
Την αποκλειστική ευθύνη για την έγκριση των επιμορφωτικών συναντήσεων που
διοργανώνουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι έχουν ο Περιφερειακός Διευθυντής Π.Ε. και Δ.Ε. και ο
Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης Π.Ε.
Επισημαίνεται τέλος, η ανάγκη αξιοποίησης του χρονικού διαστήματος από 16 έως 20
Ιουνίου και από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου για την διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων από
τους Σχολικούς Συμβούλους.
7. Διδακτικά Βιβλία
Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των μαθητών για το σχολικό
έτος 2017-2018 σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκδόσεων του «Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)–ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ έχει μεριμνήσει για την παραγωγή και
έγκαιρη διανομή των διδακτικών βιβλίων σε όλα τα δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας.
Τα διδακτικά βιβλία του σχολείου πρέπει να αντιμετωπίζονται από όλα τα μέλη της
εκπαιδευτικής κοινότητας με σεβασμό και να αξιοποιούνται ορθολογικά στη διαχείριση
τους ώστε να εξυπηρετούνται οι σκοποί για τους οποίους προορίζονται. Στο πλαίσιο αυτό,
είναι σημαντική η ευαισθητοποίηση όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας αναφορικά με την
αξία του διδακτικού βιβλίου ως δημόσιου κοινωνικού αγαθού, σύμφωνα με τις αρχές και
τους στόχους που διέπουν το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 και ΦΕΚ 304Β/13-03-2003).
Τα διδακτικά βιβλία που αναφέρονται στην με αριθμ. πρωτ. 63407/Δ1/14-4-2016 του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Επαναχρησιμοποίηση διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017» είναι δυνατό είτε να ανακυκλώνονται είτε να
επαναχρησιμοποιούνται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία παραδίδονται. Τα βιβλία
τα οποία θα παραδοθούν σε καλή κατάσταση θα φυλάσσονται στο χώρο της σχολικής
μονάδας, με ευθύνη των Διευθυντών, και θα επαναχρησιμοποιούνται από τους μαθητές το
επόμενο σχολικό έτος. Τα βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν θα
ανακυκλώνονται.
8. Θέματα υγιεινής και κτιριακών υποδομών του σχολείου
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές και τα Στελέχη Εκπαίδευσης οφείλουν να συνεργάζονται
με τους αρμόδιους φορείς (Τοπική Αυτοδιοίκηση κτλ.), ώστε με την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς να έχουν διασφαλιστεί οι κατάλληλες συνθήκες (κτιριακές υποδομές,
ασφάλεια, αισθητική και υγιεινή χώρων, εξοπλισμός) για την εύρυθμη και ασφαλή
λειτουργία των σχολικών μονάδων.
9. Αλλαγή ονομασίας σχολείων στο πληροφοριακό σύστημα mySchool.
Επισημαίνεται ότι οι σχολικές μονάδες, με ευθύνη των Διευθυντών τους, στο πεδίο της
πληροφοριακής πλατφόρμας mySchool οφείλουν να προβούν στις αναγκαίες αλλαγές ώστε
η ονομασία – επωνυμία του σχολείου να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα χωρίς
κανενός άλλου τύπου προσδιορισμό. (πχ 1ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ……)
10. Παραρτήματα Δημοτικών Σχολείων
6
Δεν προβλέπεται η λειτουργία παραρτημάτων σε Δημοτικά Σχολεία.
Β. Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου προγράμματος
Για τον Προγραμματισμό λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου
Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018, οι Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθύνσεις των Σχολικών Μονάδων θα ακολουθήσουν
τα εξής:
1. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των 4/θέσιων και
άνω Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων :
Στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (με λειτουργικότητα από 4/θέσια και
άνω) δύναται να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει τμήμα/τμήματα Ολοήμερου
Προγράμματος με τις εξής προϋποθέσεις:
α) Στη συγκρότηση των τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η
δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών, που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη
δήλωση των γονέων/κηδεμόνων κατά την εγγραφή τους.
β) Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας
του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), εφόσον έχει κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση
των γονέων/κηδεμόνων.
γ) Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε υπεύθυνου λειτουργίας
του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος αποχωρεί μετά τη λήξη του (16.00), ασχέτως αν
ασκεί διδακτικά καθήκοντα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.
δ) Στα σχολεία με λειτουργικότητα από 6/θέσια και άνω, ο ελάχιστος αριθμός για τη
λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος (1η, 2η ή 3η ώρα) είναι 14 φοιτώντες μαθητές.
Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
αα) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας
σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση
που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που
προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για
τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση
πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο
πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.
ββ) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες όπως,
πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες
παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι).
πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του
ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους
φοιτούν σε σχολικές μονάδες Π.Ε με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και
δεν είναι ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.
ε) Για τα σχολεία που λειτουργούν ως 4/θέσια και 5/θέσια, ο ελάχιστος αριθμός
μαθητών για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος ορίζεται στους 10 φοιτώντες
μαθητές χωρίς την προϋπόθεση προσκόμισης δικαιολογητικών. ΥΑ
Φ12/657/70691/Δ1/26-04-2016 (ΦΕΚ 1324/2016 τ. Β’).
7
στ) Στη φάση του προγραμματισμού και συγκρότησης του/των τμήματος/τμημάτων
ολοήμερου, οι Δ/ντές των σχολείων σε συνεργασία με τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, λαμβάνουν υπόψη κατά προτεραιότητα τη φοίτηση των μαθητών των οποίων
εργάζονται και οι δύο γονείς.
2. Ορισμός Υπεύθυνου Ολοημέρου
Στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου δεν προβλέπεται ορισμός ενός
εκπαιδευτικού ως υπεύθυνου ολοήμερου, αλλά ορίζεται ανά ημέρα ο εκπαιδευτικός που
θα φέρει την ευθύνη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος. Η ημερήσια ευθύνη
λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος δύναται να ανατίθεται στο σύνολο των
ειδικοτήτων καθώς και στον/στην Δ/ντή-Δ/ντρια του σχολείου. Στους εκπαιδευτικούς που
φέρουν την ευθύνη λειτουργίας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται χορήγηση
επιδόματος.
Με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση
του/της Δ/ντή-Δ/ντριας του σχολείου, ορίζονται:
α) οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν και συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό
τους ωράριο στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και
β) ο εκπαιδευτικός που θα φέρει την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου
Προγράμματος ανά ημέρα.
3. Πρωινή Ζώνη
Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00). Για υποδοχή (7:00-7:15)
και ώρα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (7:15-8:00) σε σχολεία όπου διαπιστώνεται
σχετική ανάγκη. Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές οι οποίοι είναι
εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη
λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών είναι οι 7 μαθητές για σχολεία με
λειτουργικότητα έως 8/θέσια και 10 μαθητές για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια
και άνω. Η συγκρότηση και η λειτουργία τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών γίνεται ύστερα
από σχετική τεκμηριωμένη πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων και θετική εισήγηση του
αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και έγκριση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του/της Δ/ντή-Δ/ντριας της
σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση αναλυτική
κατάσταση των μαθητών που συμμετέχουν καθημερινά στο τμήμα Πρωινής Ζώνης, η οποία
κοινοποιείται και στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο. Ο χρόνος απασχόλησης των μαθητών που
συμμετέχουν στο τμήμα Πρωινής Ζώνης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και
θεωρείται ως διδακτική ώρα για τον εκπαιδευτικό ο οποίος ορίζεται με σχετική πράξη του
Συλλόγου Διδασκόντων. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του τμήματος Πρωινή Ζώνης
δύναται να ανατίθεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών για συμπλήρωση διδακτικού
ωραρίου.
4. Αναστολή λειτουργίας Ολοήμερου τμήματος και Πρωινής Ζώνης
Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, στην περίπτωση που ο αριθμός των
φοιτώντων μαθητών στα λειτουργούντα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος καθώς και
στο τμήμα Πρωινής Ζώνης δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε αναστέλλεται η
λειτουργία τους με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα
από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου. Εντός του πρώτου πενθημέρου
κάθε μήνα, με ευθύνη του/της Διευθυντή/-ντριας της σχολικής μονάδας, συντάσσεται και
αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση αναλυτική κατάσταση φοιτώντων μαθητών στο
8
Ολοήμερο Πρόγραμμα, η οποία κοινοποιείται και στον/-στην οικείο/-α Σχολικό/-ή
Σύμβουλο. Η φοίτηση των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος και της Πρωινής Ζώνης
διακόπτεται όταν ο μαθητής συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες οι οποίες δε
δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, όταν ο γονέας ή κηδεμόνας του ζητήσει την
διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του ή όταν ο γονέας ή κηδεμόνας δεν
επικαιροποιήσει την εγγραφή του μαθητή κατά το 2ο
15νθήμερο του Νοεμβρίου και το 1ο
15νθημερο του Φεβρουαρίου.
5. Σίτιση – Χαλάρωση στο ολοήμερο πρόγραμμα
Η ώρα του φαγητού − χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και
θεωρείται ως διδακτική ώρα για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι: α) ορίζονται με σχετική
πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ως υπεύθυνοι ολοήμερου προγράμματος τη
συγκεκριμένη ημέρα καθώς και β) αναλαμβάνουν την εποπτεία – επιτήρηση της σίτισης
και ταυτόχρονα διδάσκουν-συμπληρώνουν το διδακτικό ωράριό τους την 2η
διδακτική ώρα
(14:15-15:00) του ολοήμερου προγράμματος.
Ιδιαίτερα ζητήματα που αφορούν την σίτιση των μαθητών του ολοήμερου
προγράμματος αντιμετωπίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων εντός του πλαισίου που
ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.
6. Έντυπα και διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος
Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-
δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Έως τις 12-06-2017 θα πρέπει να έχει κατατεθεί
συμπληρωμένο από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών στην σχολική μονάδα, που
επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, το παρακάτω έντυπο:
Έντυπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
Με ευθύνη των Διευθυντών / Προϊστάμενων των Δημοτικών Σχολείων θα πρέπει να
δίνεται στους γονείς το ανωτέρω έντυπο.
Επίσης, θα πρέπει να είναι αναρτημένη σχετική ανακοίνωση για τις καταληκτικές
ημερομηνίες υποβολής αίτησης εγγραφής μαθητή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.
Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα
των σχολικών μονάδων, μετά τις 12 Ιουνίου 2017, απαιτείται η γραπτή έγκριση του
οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.
Οι Διευθυντές/ντριες/Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων στα οποία θα
λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα κατά το προσεχές σχολικό έτος 2017-2018, θα πρέπει
να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν με τη λήξη του διδακτικού έτους , στην οικεία
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ονομαστική κατάσταση των εγγραφέντων μαθητών
στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, ανά τμήμα λειτουργίας. (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο
οικίας).
Οι Διευθυντές/ντριες/Προϊστάμενοι/ες των Ολοήμερων Δημοτικών σχολείων θα
πρέπει, επίσης, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν με τη λήξη του διδακτικού έτους,
στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τους επισυναπτόμενους πίνακες Α1 και
Α2. Τα στοιχεία παραμένουν στην Διεύθυνση Π.Ε. έως ότου ζητηθούν από το ΥΠΠΕΘ.
7. Ενημέρωση Πληροφοριακού Συστήματος myschool
Τα αναλυτικά στοιχεία εγγραφών για το σχολικό έτος 2017-18 των Δημοτικών Σχολείων
καταχωρούνται, με ευθύνη των Διευθυντών/Προϊσταμένων τους, στα σχετικά πεδία του
9
Πληροφοριακού Συστήματος myschool μετά την ενεργοποίηση του νέου σχολικού έτους
2017-2018 σε αυτό (από 16 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου).
Παρακαλούνται τα Στελέχη της Εκπαίδευσης να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες
προκειμένου να επιτευχθεί ο έγκυρος και έγκαιρος προγραμματισμός των Ολοήμερων
Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2017-18.
Παρακαλούνται οι Δ/ντες Π.Ε όπως ενημερώσουν τα Δημοτικά σχολεία περιοχής
ευθύνης τους και οι Προϊσταμένες/-οι και Διευθυντές/-ντριες των Δημοτικών σχολείων
τα μέλη των Συλλόγων Διδασκόντων.
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε.
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου