Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ


1) η συνολική υπηρεσία από 1 έως 10 έτη υπηρεσίας: 1 μονάδα

από 10 έτη και άνω έως και 20 έτη: 1,5 μονάδες

από 20 έτη και άνω 2 μονάδες

2) η συνυπηρέτηση δέκα (10)3) η εντοπιότητα τέσσερις (4)

4) οι οικογενειακοί λόγοι

έγγαμοι εκπαιδευτικοί ή διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους

έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, 

θετών ή αναγνωρισμένων). τέσσερις (4)

σε χηρεία τέσσερις (4)

σε χηρεία με ανήλικο τέκνο ή που σπουδάζει δώδεκα (12)

με μονογονεϊκή οικογένεια με παιδί ανήλικο ή που σπουδάζει έξι (6)

πρώτο παιδί ανήλικο ή που σπουδάζει πέντε (5)

δεύτερο ανήλικο ή που σπουδάζει έξι (6)

τρίτο ανήλικο ή που σπουδάζει οκτώ (8)

για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά που είναι ανήλικα


ή σπουδάζουν δέκα (10)

5) Σοβαροί λόγοι υγείας

α. των ίδιων των εκπαιδευτικών, των παιδιών ή των συζύγων τους

• για ποσοστό αναπηρίας 50-66% μονάδες 5

• για ποσοστό 67-79% και μονάδες 20

• για ποσοστό 80% και άνω μονάδες 30

β. των γονέων τους που είναι δημότες από διετίας και διαμένουν σε δήμο της περιοχής 


όπου ζητείται η απόσπαση

• για ποσοστό αναπηρίας 50-66% μονάδα 1

• για ποσοστό 67% και άνω μονάδες 3

γ. αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική 


απόφαση την επιμέλειά τους μονάδες 5

δ) η θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση μονάδες 3

ε) Οι σπουδές του εκπαιδευτικού (μεταπτυχιακές ή για απόκτηση άλλου τίτλου) σε σχολή 


που εδρεύει σε διαφορετική περιοχή από αυτήν όπου ανήκει οργανικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου