Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

Ενημέρωση από τα αιρετά μέλη του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Θεσσαλίας Νάστο Γεώργιο - Τσιούλκα Χρήστο


Ενημέρωση από τα αιρετά μέλη του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Θεσσαλίας

Νάστο Γεώργιο - Τσιούλκα Χρήστο

Λάρισα 15/5/2011

Συναδέλφισσα - Συνάδελφε,

Οι εξελίξεις στα θέματα της παιδείας είναι σημαντικές και ραγδαίες, εν προκειμένου στο θέμα:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για κάτι που είναι σημαντικό και που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Το συμβούλιο του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Θεσσαλίας ακόμη περιμένει την υπογραφή της υπουργού για να συσταθεί εκ νέου για να συνεδριάσει!

Πέντε ολόκληρους μήνες έχουμε να συνεδριάσουμε (από το Δεκέμβριο του 2010) και κανείς δεν λέει κουβέντα.

Μία και μόνο υπογραφή χρειάζεται και όμως δεν υπογράφεται η ανασύσταση! Δεν κοστίζει χρήματα, δεν υπάρχει κάτι που να το εμποδίζει και όμως αυτή η υπογραφή δεν μπαίνει! Σήμερα, αύριο και έτσι φτάσαμε ως εδώ! Υπάρχουν ευθύνες, θα πρέπει να μην λέμε μόνο λόγια, αλλά να κάνουμε και πράξεις. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τη μη σύσταση του οργάνου. Αδιαφορία; Σκοπιμότητα; Ανικανότητα; Δεν το γνωρίζουμε.

Μπορεί μέσα στη λαίλαπα των δυσκολιών που διέπουν την τραγική κατάσταση της χώρας, να έχει αποσπαστεί το ενδιαφέρον της υπουργού μας στα γενικότερα θέματα και γι` αυτό δεν έχει συσταθεί το όργανο του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Θεσσαλίας. Ίσως πάλι να υπάρχει κάποιο σχέδιο από την πλευρά του υπουργείου για αποδυνάμωση των υπηρεσιακών συμβουλίων.

Όπως και να έχει, έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες που θα μπορούσαμε να κάνουμε εξουσιοδοτημένοι από σας, για να λειτουργεί αυτό το σημαντικό όργανο στο οποίο εσείς μας εκλέξατε αιρετούς εκπροσώπους σας. Δυστυχώς τίποτα από τις ενέργειές μας δεν είχε αποτέλεσμα. Τοίχος απέναντί μας υπάρχει και από πλευράς ενημέρωσης αλλά και από πλευράς αποτελέσματος.

Δε γνωρίζουμε τους λόγους, ούτε θέλουμε ελαφρά τη καρδία να κατηγορήσουμε τους εδώ υπηρεσιακούς παράγοντες, δεν έχουμε κάτι εναντίον τους να πούμε παρά μόνο το γεγονός της μη σύστασης του οργάνου.

Ως ύστατη ενέργειά μας, επιλέξαμε να σας ενημερώσουμε συνάδελφοι έτσι ώστε να γίνετε κοινωνοί κι εσείς της κατάστασης που έχουν οδηγήσει οι ιθύνοντες τα πράγματα σε αυτό το συμβούλιο. Τα συμπεράσματα και ο καταλογισμός των ευθυνών είναι δικά σας. Η κατάσταση που επικρατεί δεν έχει προηγούμενο.

Θέματα που αφορούν το συμβούλιο εκκρεμούν, μα τίποτα δεν γίνεται.

Στο όνομα αλλά και στη δικαιοδοσία που εσείς μας δώσατε είμαστε αναγκασμένοι να καταγγείλουμε το γεγονός.

Για να έχουν εικόνα όλοι για τις αρμοδιότητες του οργάνου:

Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες ΑΠΥΣΠΕ

Τα ΑΠΥΣΠΕ έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

· Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων προϊσταμένων των γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

· Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων προϊσταμένων των γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

· Συντάσσουν τους πίνακες υποψηφίων διευθυντών των πειραματικών δημοτικών σχολείων που λειτουργούν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

· Προτείνουν την τοποθέτηση των επιλεγέντων διευθυντών των πειραματικών δημοτικών σχολείων.

· Προτείνουν τη μετάθεση των προϊσταμένων των γραφείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από γραφείο σε γραφείο της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης.

· Εισηγούνται τον ορισμό αναπληρωτών των διευθυντών των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν στην περιοχή της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης.

· Εισηγούνται τον ορισμό προσωρινών αναπληρωτών διευθυντών στα πειραματικά δημοτικά σχολεία.

· Γνωμοδοτούν, ύστερα από ακρόασή τους, για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων, των προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των διευθυντών των πειραματικών δημοτικών σχολείων.

· Εκδικάζουν ενστάσεις κατά των πινάκων προακτέων που συντάσσονται από τα περιφερειακά συμβούλια.

· Προτείνουν την απόσπαση εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, για μια τριετία.

· Εκδικάζουν πειθαρχικές υποθέσεις κατά διευθυντών σχολείων, προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων, προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και κατά των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών συμβουλίων, εκτός από τις πειθαρχικές υποθέσεις των προέδρων τους όταν αυτοί είναι διευθυντές εκπαίδευσης.

· Εκδικάζουν ενστάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των διευθυντών διευθύνσεων, των προϊσταμένων των ΚΔΑΥ και των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

· Γνωμοδοτούν για τη συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων με το αντικείμενο της απασχόλησής τους.

· Αποφασίζουν για τη διαθεσιμότητα λόγω ασθενείας, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ΠΥΣΠΕ.

· Αποφασίζουν για την απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, καθώς και για τον αναδιορισμό τους, των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων.

· Γνωμοδοτούν για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και αποφασίζουν για δυνητική θέση τους σε αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντά τους.

· Εξετάζουν προσφυγές των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων κατά αποφάσεων εκκαθαριστών με τις οποίες έγινε περικοπή των αποδοχών τους.

· Αποφασίζουν για τη θέση σε δυνητική αργία και για την επαναφορά στα καθήκοντά τους των προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων.

· Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης, καθώς και για την ανάκλησή τους.

· Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αυξημένων αποδοχών σε εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

· Γνωμοδοτούν για τη χορήγηση αδειών χωρίς αποδοχές.

Άρθρο 5 - Σύνθεση ΑΠΥΣΠΕ

Στην έδρα κάθε περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης λειτουργεί πενταμελές υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για το εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, που αποτελείται από: α) τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, ως πρόεδρο, που αναπληρώνεται από διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, β) τον προϊστάμενο του τμήματος επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως αντιπρόεδρο που αναπληρώνεται από σχολικό σύμβουλο προσχολικής αγωγής ή δημοτικής εκπαίδευσης, γ) ένα διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από άλλο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από προϊστάμενο γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δ) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

Τα αιρετά μέλη του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Θεσσαλίας

Νάστος Γεώργιος - Τσιούλκας Χρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου