Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Μπασινά Ελένη : ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η αποτύπωση βασικών σημείων των εκπαιδευτικών συστημάτων κάποιων χωρών μελών της Ε.Ε.

Στόχος είναι η αποτύπωση γενικών αρχών και αξιών που αυτά αντανακλούν αλλά και η καταγραφή των στοιχείων εκείνων που τα διαφοροποιούν από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Τα συμπεράσματα είναι ότι δεν υπάρχουν «καλά» ή «κακά» εκπαιδευτικά συστήματα αλλά μόνο δομές που υλοποιούν ή όχι τους εκάστοτε εθνικούς στόχους στον τομέα της Παιδείας.

Και κυρίως η υιοθέτηση πρακτικών ή αξιών που έχουν επιτυχημένη εφαρμογή σε κάποιες χώρες, σε κάποιες άλλες δεν αποτελεί εγγύηση επιτυχίας.

Τα εκπαιδευτικά συστήματα των περισσότερων χωρών διαμορφώθηκαν σταδιακά με την πάροδο των ετών και είχαν την ευκαιρία να καταγράψουν αδυναμίες και να τις βελτιώσουν.

Εν προκειμένω θα αγγίξουμε τον τομέα «Προσχολική Εκπαίδευση και Αγωγή σε κάποιες Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

1. ΓΑΛΛΙΑ

Η Προσχολική Εκπαίδευση στη Γαλλία (ecole maternelle), αν και είναι προαιρετική, έχει καθολική συμμετοχή και ξεκινά από το 3ο έτος.

Τα σχολεία ανήκουν στην αρμοδιότητα του αντίστοιχου Υπουργείου ώστε να διασφαλίζεται σε όλη την επικράτεια κοινή εκπαιδευτική πολιτική και να επιτυγχάνονται κοινοί εκπαιδευτικοί στόχοι.

Παρέχεται δωρεάν και θεωρείται κοινωνική και προνοιακή παροχή. Ο διαχωρισμός των παιδιών σε ομάδες γίνεται με ηλικιακά κριτήρια και έχει :

Α) η μικρή ομάδα με παιδιά μέχρι τεσσάρων (4) ετών

Β) Η μεσαία ομάδα με παιδιά από 4 – 5 ετών.

Γ) Η μεγάλη ομάδα με παιδιά από 5-6 ετών όπου γίνεται έντονη προετοιμασία για την είσοδο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

2. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Η προσχολική εκπαίδευση στη Γερμανία καθορίζεται από την ηλικία των 3-6 ετών με δυνατότητα φύλαξης πριν τα 3 έτη.

Για τα παιδιά κάτω των 3 ετών υπάρχουν τα σχολεία (kinderkrippen) στα οποία γίνεται κυρίως φύλαξη ,σε μικτές ομάδες παιδιών δίχως ηλικιακά κριτήρια. H κρατική μέριμνα σε συνδυασμό με την ιδιωτική πρωτοβουλία οφείλει να καλύπτει τις ανάγκες για φύλαξη σε όλη την επικράτεια.

Η προσχολική εκπαίδευση για παιδιά από 3 έως 6 ετών παρέχεται στα σχολεία με την ονομασία kindergarten και στα οποία επίσης λειτουργούν μεικτές ηλικιακές ομάδες.

Η Προσχολική εκπαίδευση δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες του αρμόδιου Υπουργείου, αν και αυτό θέτει τους κανόνες λειτουργίας.

Κάποια σχολεία λειτουργούν και το καλοκαίρι προς διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων.

3. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Η Προσχολική Εκπαίδευση στην Αγγλία είναι προαιρετική και ξεκινά λίγους μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού μέχρι και την ηλικία εισαγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Μετά την ηλικία των 3 ετών θεωρείται πως τα παιδιά εισάγονται σε εκπαιδευτικό σύστημα με ξεκάθαρους σκοπούς ενώ μέχρι την ηλικία αυτή η εκπαίδευση έχει το χαρακτήρα της φύλαξης.

Στην Αγγλία και Ουαλία η Προσχολική Εκπαίδευση διαρκεί μέχρι την ηλικία των 5 ετών, ενώ στη Βόρειο Ιρλανδία μέχρι την ηλικία των 4.

4. ΙΤΑΛΙΑ

Η Προσχολική Εκπαίδευση στην Ιταλία (scuola delinfanzia) είναι προαιρετική και ξεκινά από την ηλικία των 3 ετών μέχρι και των 6.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών στόχων της καθολικής εκκλησίας από το προσχολικό στάδιο. Οι γονείς έχουν την ελευθερία να επιλέξουν το σχολείο της αρεσκείας τους. Ο ανώτερος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι 25, εκτός από τις αραιοκατοικημένες περιοχές της επαρχίας που ο αριθμός είναι 18 ή και μικρότερος.

Τα μαθήματα διαρκούν 35 εβδομάδες με 25 ώρες εβδομαδιαίως ή 50 ώρες τα ολοήμερα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθείται καθορίζεται από τον εθνικό εκπαιδευτικό οδηγό.

5. ΙΣΠΑΝΙΑ

Η Προσχολική Εκπαίδευση στην Ισπανία είναι προαιρετική και ξεκινά από ηλικία λίγων μηνών μέχρι και 6 ετών. Χωρίζεται σε δύο στάδια :

Α) παιδιά μέχρι 3 ετών

Β) παιδιά από 3-6 ετών που γίνεται προετοιμασία για το Δημοτικό.

Παρόλο που δεν αποτελεί κομμάτι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, έχει ιδιαίτερα παιδαγωγικό χαρακτήρα με την ανάπτυξη και καλλιέργεια του δικού της εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι γονείς έχουν πλήρη ελευθερία επιλογής του σχολείου προσχολικής εκπαίδευσης με μοναδικό περιορισμό αυτόν της ηλικίας. Σε περίπτωση ανεπάρκειας θέσεων επιλέγονται τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας κοντά στην εισαγωγική εκπαίδευση.

Μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τάξη 25, με εξαίρεση για κάτω από 3 ετών όπου ο αριθμός μειώνεται στους 15.

6. ΣΟΥΗΔΙΑ

Η προσχολική εκπαίδευση στη Σουηδία παρέχεται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και περιλαμβάνει δύο διακριτά στάδια :

Α) Από 1-6 ετών που τα παιδιά φοιτούν σε ειδικά σχολεία (Forskolan) με κύριο στόχο τη φύλαξη, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνικοποίηση τους. Σε αυτό το στάδιο η εκπαίδευση είναι προαιρετική και δωρεάν για μέχρι 525 ώρες το έτος.

Β) Από 6-7 ετών (Forskoleklassen) περιλαμβάνει μια τάξη η οποία ουσιαστικά αποτελεί προετοιμασία για την εισαγωγή του παιδιού στην επόμενη βαθμίδα. Και αυτό το στάδιο είναι προαιρετικό αλλά η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι καθολική (πλέον του 95%).

Το προσωπικό στο σύνολο της προσχολικής εκπαίδευσης καθορίζει τον τρόπο επιτεύξεως των εκπαιδευτικών στόχων. Η κατανομή στα τμήματα δε γίνεται με ηλικιακά κριτήρια αλλά με κριτήρια ωριμότητας.

7. ΦΙΛΑΝΔΙΑ

Η προσχολική εκπαίδευση στη Φιλανδία αρχίζει από την ηλικία ολίγων μηνών έως και 7 ετών.

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες :

Α) Από 3-6 ετών όπου πραγματοποιείται η προετοιμασία για την εισαγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Με την ολοκλήρωση της Προσχολικής Εκπαίδευσης απονέμεται τίτλος που ουσιαστικά περιγράφει τα αντικείμενα και τις δεξιότητες που διδάχθηκε το παιδί.

Η Προσχολική Εκπαίδευση είναι προαιρετική και παρέχεται δωρεάν από τους Δήμους σε σχολεία, σταθμούς φύλαξης και σπίτια φύλαξης παιδιών κυρίως για τους εργαζόμενους γονείς στις μικρές ηλικίες.

Τα τμήματα αριθμούν από 13 -20 μαθητές με κριτήριο κατηγοριοποίησης των ηλικία : μέχρι 3 ετών και από 3-6 ετών।

(Η κ. Ελένη Μπασινά, πρώην Διευθύντρια Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Εύβοιας, είναι μέλος της Επιτροπής Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας.

Σήμερα, Δευτέρα 16 Μαΐου 2011, συνεδριάζει η επιτροπή Παιδείας της Νέας Δημοκρατίας στα γραφεία του κόμματος με θέμα «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο». Η κ. Μπασινά Ελένη είναι εισηγήτρια με θέμα : Αποτύπωση Εκπαιδευτικών συστημάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Προσχολική Εκπαίδευση»)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου